Laatste nieuws

Nieuwbouw IKC PADBROEK
deze WEB-site wordt u aangeboden en bijgehouden door:
TPM TRATAD Project Management
"wij regelen het voor u"

(van de bouwdirectie)

171109 TPM: officiele opening
Vrijdag 1 december 2017: officiele opening en open dag
Het is zover, de OFFICIELE OPENING.
Middels een laatste hijs zal het laatste puzzelstukje van de nieuwbouw IKC worden aangebracht.
Dit zal rond 13.30 uur gebeuren op het speelterrein van het IKC.
Programma: (voor genodigden/aanmeldingen)
13.00-15.30 uur
vanaf 15.00 uur: inloop OPEN DAG

Vanaf 15.00 uur is er gelegenheid om het nieuwe IKC van buiten en binnen te bekijken.
U kunt zich hiervoor opgeven ( i.v.m. de verdere organisatie);
Opgave OPEN DAG IKC Dassenburcht (per e-mail):
e-mail:  info@ikcpadbroekcuijk.nl
AUB met vermelding aantal personen en hoe laat u denkt het IKC te komen bezoeken.

PDF UITNODIGING

170829 TPM: Deuren open voor het nieuwe schooljaar.
IKC Dassenburcht Padbroek Cuijk opent haar poorten.


Na meer dan 10 jaar voorbereiding en minder dan een jaar bouwtijd zijn maandag 28 augustus 2017 de deuren opengegaan voor de meer dan 300 kinderen met hun schoolteam en begeleiders. Een lang voorbereidingstraject inclusief procedure Raad van State als gevolg van een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (met ingediende zienswijze en bezwaren) middels een door de bouwdirectie gekozen coördinatieregeling traject. Dit om strategische redenen.
IKC Dassenburcht in Padbroek Cuijk, een modern en fris gebouw, multifunctioneel ontworpen en voorzien van een optimale bouwkundige- en technische inrichting. Functioneel, sober, doelmatig en efficiënt, maar boven alles gebruikersvriendelijk, voor schoolteam en leerling en duurzaam in kader MVO.
Het IKC is voorzien van vele bouw-technische snufjes, van een sedumdak, drievoudig-glas, DIB (diepte infiltratie bron), daglichtregeling, WKO installatie, koeling en verwarming, CO2 regeling, KNX domotica, toegangscontrole, multi functionele ruimtes etc.
Een IKC met gymzaal+ (afm. 15x25x7m), kinderdagverblijf, 12 lokalen, leerpleinen, practicum: totale stichtingskosten 4,5 miljoen (2.850 m2)
Voor een informatief bezoek ter plaatse neem gerust contact met mij op, tel.: 0485-318334.

(foto's: Ed van Alem)

Het IKC is een samenwerkingsverband tussen de Zevensprong/OPTIMUS, Harlekijn/INVITARE (beiden primair onderwijs in Cuijk) en Spring Kinderopvang (Boxmeer).

Met gezamenlijke inspanning heeft onderstaand team gezorgd voor de realisatie van dit geslaagde project.
Wij zijn trots op het eindresultaat.
Architect:
FRENCKEN|SCHOLL uit Maastricht, project architect Carina Thiele/ Huub Frencken
Uitvoerende contractors:
B: van der Horst aannemers, Mill
WT: Gebr. Janssen Beugen
ET:  Megens Electrotechniek, Milsbeek
Bouwdirectie:
TPM TRATAD Project Management (onderdeel van Honbee bv Cuijk), voerde, als gemandateerd opdrachtgever (bouwheerschap), de bouwdirectie en het projectmanagement uit van dit project en stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit IKC

PDF project info algemeen


170714 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
  De gymzaal+ met belijningen voorzien van voldoende verlichting en een  goede akoestiek.De pantry blokjes voor de klaslokalen, de keuken voor de teamkamer en de mobiele keuken voor practicum leerlingen.
Aanleg van het kindvriendelijke duurzame speelterrein.

 

De fietsenstalling bij ingang gymzaal.Aansluiting op het wandelpad aan de noordzijde.De stenen schanskorf, bestaande uit een middengedeelte van 10 cm. gevuld met zand (voor geluiddemping), met aan weerszijde de korfen gevuld met keien. Voor het IKC en "de buren" een gelijk aanzicht (de "Berlijnse muur").


170707 TPM: Voortgang bouw
Teams op bezoek
Op uitnodiging van de bouwdirectie kwamen de teams van de 3 partners van IKC Dassenburcht een bezoek brengen aan hun nieuwe toekomstige werkplek.
Men was onder de indruk van hun nieuwe werkplek. De ruimte, kleuren, afwerking, logistiek, akoestiek, licht, materiaalgebruik etc......
De bouwdirectie heeft dit overgebracht aan de architect en bouwers die de laatste weken voor oplevering zijn ingegaan.


170706 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken


 

 

Aanleggen van het straatwerk en de duurzame speelinrichting


 

De receptiebalieHouten binnenwand aula


 

Aanbrengen van de staalconstructie t.b.v. panelenwand, en toneelgordijn.

 

Fabricage en aanbrengen van de scheidingswand in gymzaal (1/3-2/3)

 
VIDEO:
Het ter plaatse, in de gymzaal, stikken van de scheidingswand.

 
Montage van de vaste gymtoestellen, touwen, ringen, basketbal en klimwandAanbrengen van extra akoestisch absorptiedekens langs de randen voor een goede nagalmtijd in de klaslokalen om de spraakverstaanbaarheid te bevorderen.Montage van balvast plafond (7 meter) voor een goede akoestiek (hoge absorbtiewaarde) in de gymzaal met hierin opgenomen LED sportzaal armaturen.
Verder accespoints met afdekkap voor WIFI en DECT telefonie, overstroomrooster t.b.v. ventilatie en de koof met hierin de touwen (gym).

170704 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken

Oostgevel aan Hagelkruis. De weg wordt hier aangepast. K&R zone, parkeerplaatsen en snelheidverlagende elementen.
Noordzijde met sloot en WADI aan achterzijde langs bestaand voetpad.
De schanskorvenwand met de gymzaalingang. Tussen de 2 smalle ramen ruimte voorzien voor AED.Ingang aan zuidzijde met fundering voor de buitentrap op de voorgrondDe WADI (opvangreservoir regenwater voor infiltratie)
Eerste begin van de speelplaats voor de peuters


170703 TPM: Laatste weken voor de oplevering
Ongeveer 50 bouwers, van schilders tot electricien, van timmerman tot stratenmaker, zijn volop bezig om het IKC gereed te krijgen voor oplevering.
De werkzaamheden zijn nu ook buiten goed zichtbaar.
Binnen in het gebouw begint alles op zijn plaats als een grote puzzel te vallen.
170629 TPM: Techniek: o.a. KNX en GBS
Het IKC wordt volledig automatisch "bestuurd".
Dit systeem zorgt voor een optimaal gebruik en beheer van de aanwezige installaties.
Deze combinatie van systemen is een intelligente oplossing voor de koppeling en aansturing van de gebouwentechniek. De gerichte koppeling van apparaten en functies conform de KNX-standaard resulteert in een merkbare verhoging van het comfort, zorgt voor meer veiligheid en voor lagere energiekosten in het IKC.

Rob Honings, bouwdirectievoerder aan het woord:
Het ontwerp van IKC Dassenburcht is geïntegreerd opgenomen binnen de bebouwde omgeving. De afstanden tot de omliggende woningen zijn geoptimaliseerd. Dit i.v.m. voorkomen en beperken van schaduwwerking en geluidsoverlast. De hoogte mocht max. 10 meter bedragen. Door de gebogen daklijn sluit het gebouw op de kopse kanten aan met de bebouwing van de aanleunende percelen, van 3,20 naar max. 9,7 m.

Het gebouw heeft een vriendelijke uitstraling door zijn materiaal gebruik en kleurstelling.
De schanskorven geven een mooi accent aan de afbakening van gebouw en perceel. Deze schanskorven op de erfgrens zijn door de bouwdirectie gewijzigd. Deze bestaan feitelijk uit 3 delen. Een binnenkern van ca. 10 cm. zand ter geluidreductie en aan weerszijde hiervan een 15 cm. dikke opbouw van stenen/keien. Dit geeft zowel aan de zijde van de school als aan de zijde van de  “buren” een mooie erfafscheiding (zeker geen Berlijnse muur uitstraling zoals ik in een regionale krant mocht lezen).
Het gebouw is duurzaam uitgevoerd. Zowel OPTIMUS als INVITARE hebben in kader van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hiervoor budget ingebracht.
Zo is het gebouw extra geïsoleerd, voorzien van drie-voudig glas en wordt het gebouw verwarmd en gekoeld middels een warmtepomp installatie aangesloten op 12 bronnen van elk 200 m diep.
Middels slangen, 11 km. lengte in totaal, opgenomen in de vloer, wordt het gebouw verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer.
De luchtbehandelingsinstallatie zorg ervoor dat het CO2 niveau onder de 1.000 PPM blijft. Dit is een waarde die de kwaliteit van de lucht aangeeft. Deze luchtverversing  kan nog op lokaal niveau worden nageregeld (temperatuur).  Uit de afzuiglucht wordt de warmte teruggewonnen maar ook het vocht middels een langzaam draaiend warmtewiel. Dit zorgt voor extra comfort (reductie droge lucht)
De lokalen zijn nog voorzien van te openen ramen en op de zuid- en westzijde van zonneschermen/lamellen die voorlangs de raamopeningen in de gevel schuiven.
Het hele gebouw wordt verlicht door energie zuinige LED verlichting. In de lokalen is een daglichtregeling toegepast. Afhankelijk van het lichtniveau buiten wordt binnen het lichtniveau aangepast.
Het geheel wordt gemonitord en gestuurd middels een KNX en GBS systeem. Met een iPad is het gebouw te “besturen” en te “monitoren”. Dit kan ook vanaf een afstand geschieden.
Bewakingscamera’s houden de omgeving in de gaten.
Natuurlijk is het gebouw ook voorzien van een datanetwerk, gedeeltelijk vast bekabeld en een WIFI-netwerk.
Door licht en geluid plug&play uit te voeren zijn diverse theater opstellingen te maken in de aula en de gymzaal.
De gymzaal wordt trouwens behoudens de bekende attributen als klimrek, touwen en ringen ook voorzien van een bolder baan en een klimwand.
De gymzaal is middels een scheidingswand komend uit het plafond te verdelen in 1/3-2/3.

Door verkregen subsidies, o.a. vanuit de Provincie, heeft “voor elkaar krijgen”/Ingrid Langenhof  samen met de bouwdirectie in de laatste 2-3 maanden nog de mogelijkheid gezien de speelplaats uit te voeren als een duurzame speelplaats. Vooral het element water heeft hierin nog een bijzonder rol gekregen. Op dit moment is dit volop in uitvoering.
Het hemelwater wordt op het dak middels een sedumdak vertraagd afgevoerd. In het terrein is een zogenaamde DIB, diepte infiltratie bron opgenomen om het water van de speelplaats af te voeren. Vergunningstechnisch is ook een WADI opgenomen in het infiltratieplan om binnen eigen terrein het hemelwater af te voeren. 


Kortom het IKC is een up to date en duurzaam ontworpen gebouw, een plezierige verschijningsvorm vanuit haar architectuur en logistiek goed doordacht middels optimaal geschakelde ruimtes.
Mede namens de architect  Frencken|Scholl wens ik de toekomstige gebruikers alvast veel werkplezier toe in hun nieuwe huisvesting.


Principe warmtepomp met regel- en besturingscomponenten.Het aansluiten van het GBS systeem (M&R-kast aan de wand) en de warmtepomp ("grijze kast" rechts).


170621 TPM Uitspraak Raad van State: "vergunning onherroepelijk"
Binnen 2 weken na melding 2e uitstel alsnog uitspraak van Raad van State.

Hedenochtend heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de beide lopende beroepen beslist. Het resultaat is positief. Er is enkel een voorwaardelijke verplichting toegevoegd aan het plan, inhoudende dat er een gesloten hekwerk dient te zijn ter hoogte van de westelijke Dassenburcht.
De Raad van State gaat uitgebreid in op de gehele procesvoortgang en beargumenteert hun genomen beslissing in detail (31 blz.).
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nu onherroepelijk.
De partciperende partijen van het IKC zijn uiteraard blij met deze beslissing van de Raad van State.
Men kan nu met een onherroepelijke vergunning op zak, starten met het nieuwe schooljaar, 2017-2018, in een nieuw gebouw: IKC Dassenburcht.De uitspraak kunt u onverkort lezen via onderstaand link naar PDF:

PDF uitspraak:


170612 TPM Voortgang Raad van State, bodemprocedure

2e verlenging termijn uitspraak Raad van State in bodemprocedure.
Middels een brief d.d. 8-6-2017 heeft de Raad van State ons laten weten de termijn tot het doen van een uitspraak te verlengen met wederom 6 weken.
Uitspraak wordt nu verwacht eind juli 2017.


170607 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
 

Plaatsen lift                                                              De behanger aan het werk
 

Raster verlaagd plafond                                             Kabels, kabels, kabels in de techniek ruimte
 

Applicateur brandwerende scheidingen                        "erker-raam" vanaf 1e verdieping naar aula


170602 TPM: Voortgang bouw
30 graden, watersproeiers op het dak en ijsjes voor de mannen.

Het dak is voorzien van een groen tapijt, een sedum dak. Een onderdeel van Duurzaam Bouwen, MVO (Maatschappelijk Verantwooord Ondernemen) van de betrokken schoolbesturen. Dit dak zorgt voor een accumulatie/opslag van regenwater bij stortbuien waardoor het rioolstelsel en de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) vertraagd worden belast. Verder door de opbouw en massa heeft het ook een dempende en accumulerend vermogen in de zomer als de zon staat "te bakken op het dak". Afgelopen week is deze aangebracht en door het warme weer staan de sproeiers op het dak om de vetplantjes te voorzien van het benodigde vocht in deze fase. Ook de noodzakelijke valbeveiliging is reeds gemonteerd op het dak. Bij betreden van het dak voor onderhoud moet men zich straks hieraan vastlijnen.
De strakke dakrand wordt op dit moment gemonteerd op de uitgetimmerde ronde dakrand. Een stukje vakwerk.
Verder worden de houten delen aan de gevel gemonteerd. Een duurzaam natuurlijk element in de gevel.
Hierna kan de gevelsteiger worden gedemonteerd en een aanvang gemaakt worden met het grondwerk/terreininrichting om het gebouw.
De "huisdieren" kunnen aanvliegen. In de gevel aan de oostzijde zijn de gierzwaluwkastjes al ingemetseld.
Binnen in het gebouw is men volop bezig met de afbouw. De wanden en kozijnen zijn geplaatst en na de stucadoor zit het eerste behang er al op. De eerste verflaag verschijnt ook al in het gebouw. De tegelzetter is ook gestart met zijn werkzaamheden in de sanitaire ruimtes.
Half juni start de plafoneur, systeemplafond met plafondplaten. Aan deze platen is extra aandacht geschonken i.v.m. de zogenaamde nagalmtijd (absorptie van geluid). Hierdoor wordt het geluidniveau en de galm in de klassen/ruimten gereduceerd. Een aangenaam geluidseffect in de (helaas) volle klassen op dit moment.
Boven de douches in de gymzaal is een automatisch spoelsysteem aangebracht in kader van legionella bestrijding. De douches/leidingen worden automatisch doorgespoeld om legionella vorming in warme afkoelende stilstaande leidingen te voorkomen.
Op 7-8 meter hoogte in de gymzaal zijn de timmermannen bezig de koven uit te timmeren voor de aansluitingen van het plafond in de gymzaal, balvast gemonteerd, op de gymattributen in het plafond en de scheidingswand in de gymzaal. Door deze scheidingswand (opvouwbare wand vanuit het plafond) is de gymzaal te verdelen in 2 ruimtes (1/3-2/3). Tijdens de BSO uren kan 1/3 van de gymzaal gebruikt worden voor kinderopvang bij slecht weer.

De bouwdirectie kon vrijdag meer dan 50 ijsjes uit delen bij temperaturen van rond de 30 graden aan de op de bouw aanwezige timmerlieden, metselaars, tegelzetters, stucadoors, behangers, schilders, panelenbouwers, MS (gipswanden) wandenbouwers, electriciens, loodgieters, gevelbouwers, technici en uitvoerder.
Ondanks de hoge temperaturen wordt met man en macht kwalitatief gewerkt aan de afbouw van het IKC.

Eind juni wordt gestart met de terreininrichting.
Oplevering voor de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 in IKC Dassenburcht is onze uitdaging.
Wordt vervolgd....


Hieronder een foto impressie van stand
van zaken


Het "groendak" met de noodzakelijk watersproeiers op de achtergrond.

De dakbeveiliging, looppad, dakgoot en beplating als dakrandafwerking op houten regelwerk.


Dakbeveiliging: hierdoor loopt straks een kabel waaraan men zich kan vast lijnen

De houten uitgetimmerde gebogen dakrand die bekleed wordt met strakke beplating.De houten delen op de gevel

Mooie compositie van diverse materialen: hout, metselwerk, aluminium, beplating, glas


De gevel in afbouw. Nu nog achter de gevelsteiger verborgen.

De nestkastjes voor de gierzwaluw in de oostgevelDe MS (Metal Stud)bouwers, gipswanden aan het werk

De stucadoor voor een strakke gladde wandafwerkingHet behang zit erop

De tegelzetter aan het werkAanhelen door de metselaar van sparingen rondom installatie-onderdelen.Automatische spoelinrichting van douches in gymzaal in kader legionella preventie.

Timmermannen op grote hoogte met aanbrengen van koven en het inpakken van sde taalconstructie in de gymzaal.170524 TPM Teams "op excursie" in hun IKC
Teams op bezoek.
Dinsdagnamiddag 23 mei jl. brachten de 3 teams en directies ( Harlekijn, Zevensprong en Spring) een bezoek aan hun toekomstige werkplek.
De ca. 30 nieuwsgierige dames en heren konden als toekomstige gebruikers hun nieuwe werkomgeving in dit stadium aanschouwen.
De bevindingen en geluiden waren zeer positief te noemen.
Men keek al enthousiast uit naar de start van een nieuw schooljaar 2017-2018 in hun IKC-Dassenburcht.
 

 

 


170519 TPM Mededeling aan buurtbewoners IKC
Parkeren en overlast.
Komende weken worden rondom de nieuwbouw IKC ook de wegenstructuur aangepast.
Dit zal extra druk geven op het parkeren en de ontsluiting rondom de nieuwbouw en in de wijk.
De "bouw" zal uiteraard trachten de overlast tot een minimum te beperken.
Bouwdirectie heeft hier met de bouwers nadere afspraken over gemaakt.
Enige overlast kunnen we helaas komende weken niet voorkomen.
We vragen uw begrip in deze.
Tot op heden is e.e.a., in goed overleg en afstemming, goed en naar ieders tevredenheid verlopen.
Mochten er echter alsnog ongewenste situaties ontstaan verneem ik deze graag
e-mail: info@ikcpadbroekcuijk.nl


170518 TPM Herinrichting Hagelkruis-Dassenburcht van start
Herinrichting Hagelkruis-Parkeerstrook-Dassenburcht rondom IKC

De gemeente heeft opdracht verstrekt om de werkzaamheden te starten. Deze staan gepland voor de week 21 t/m week 30.
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2 fases om de bereikbaarheid van het bouwterrein in stand te houden.
1e fase: Deel Hagelkruis (zuid)/Dassenburcht en parkeerkuil: wk. 21-25
2e fase: Deel Hagelkruis (noord): wk. 26-30


170503 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
 

 

 

170428 TPM Voortgang Raad van State, bodemprocedure
Verlenging termijn uitspraak Raad van State in bodemprocedure.
Middels een brief d.d. 24-4-2017 heeft de Raad van State ons laten weten de termijn tot het doen van een uitspraak te verlengen met 6 weken.
Uitspraak wordt verwacht rond half juni 2017.


170426 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
 

MS wanden op 1e verdieping                                     Kijkje vanaf de 1e verdieping in de aula

 

Het leerplein                                                            Gevel zuidzijde/ingang met gekleurde panelen

 

Uittimmeren van de ronde dakrand


170407 TPM Hoogste punt 7 april 2017
Hoogste punt voor IKC en bekendmaking naam
Vrijdagmiddag rond 13.00 uur komen bijna 300 leerlingen van de Harlekijn en Zevensprong hun in aanbouw zijnde nieuwe school bezoeken.

Een feestelijk bezoek want het hoogste punt is bereikt. De vlag mag in top.
Er was al druk gedacht en geknutseld over de inhoud van de RVS-kistjes bleek tijdens een kort praatje met de leerlingen. 

Deze RVS kistjes waren door de bouwheer uitgedeeld bij de eerste steen legging in november 2016 om bij de opening van het IKC een mooie plaats in het gebouw te kunnen geven.
Een RVS kistje per groep om te vullen met hun gedachtes aan deze tijd en hun toekomst.
Toen mocht een afvaardiging instappen in een hoogwerker om samen met wethouder Maarten Jilissen en bestuurder Michel van de Berg de nieuwe naam van het IKC te onthullen.
 
Op zo'n 5 meter hoogte hing een bord waar op een ludieke wijze de nieuwe naam was aangebracht, nog afgedekt met een doek.
Gezamenlijk werd dit doek verwijderd en onder luid applaus van de leerlingen werd de nieuwe naam wereldkundig gemaakt:

IKC DassenburchtEen toepassselijke naam uitgekozen uit vele inzendingen.
Hierna konden de leerlingen hun in aanbouw zijnde IKC bezichtigen.


170405 Dir. Informatieavond 4 april 2017

4 april 2017 informatieavond over IKC in Padbroek
Via onderstaande link kunt u de gehouden presentatie down-loaden en nog eens rustig doornemen.
PDF PPT presentatie170405 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
 
plaatsen van de kozijnen                                           installaties 1e verdieping

 
installaties 1e verdieping                                           aanbrengen brandwerende beplating

 
MS Metal Stud wanden:plaatsen profielen waarop later de gipsplaten gemonteerd worden.

 
kleedruimtes gymzaal

 
de gymzaal: 14 x 26,5 m. met vrije hoogte 7 m.170329 TPM Hoogste punt
7 april 2017 zal het hoogste punt van nieuwbouw IKC worden gevierd.
Na een gesamenlijke startmeeting op het bouwterrein 12 juli 2016  en een eerste steen legging d.d. 4 november 2016 is het nu tijd voor een feestje op de bouw in het kader van het hoogste punt.
Dit zal vanaf 12.00 uur plaatsvinden op de bouwplaats.
Nadere info volgt.170321 TPM Voortgang Raad van State, bodemprocedure
Zitting Raad van State maandag 20 maart 2017 in kader bodemprocedure
Maandagochtend om 10.00 uur stond de zitting in kader bodemprocedure coördinatieregeling IKC Padbroek.
Zowel de gemeente als OPTIMUS/bouwheer als de bezwaarmakende bewoners waren aanwezig met hun vertegenwoordigers cq. advocaten.
Gedurende een ruim 4 uur durende zitting hebben de 3 rechters (meervoudige kamer) de casus doorgenomen n.a.v. de voorliggende ingebrachte stukken.
Zowel het traject bestemmingsplan als de bouwvergunning/WABO zijn hierbij uitvoerig besproken.
De gemeente en bouwheer konden gemotiveerd de vragen beantwoorden van de rechters en waar nodig ter plaatse nog toelichting geven.
De rechters hadden de casus gedegen voorbereid bleek uit de vele inhoudelijke vragen van allerlei aard.
Zo kwamen o.a. aan de orde: het parkeren, de ontsluiting, geluid ("speelgeluid" van de kinderen en geluidproductie in IKC (de gymzaal) naar de omgeving), bezonning/schaduw, lichtvervuiling, bouwvolume en -vlak, goothoogtes, de VNG aanbevelingen.
Door de rechters werd ook telkenmale aan de appelanten (de bezwaar makende bewoners) gevraagd hun bezwaren nader te onderbouwen.
Dat ging niet altijd even goed. Ter zitting werden dan ook meerdere bezwaren (na ampel beraad) door hun cq hun raadslieden ingetrokken.
Wederom bleek dat een en ander zeer gevoelig ligt vanuit de historie. Hier gingen de rechters echter niet op in (RvS: toetsen van gevolgde procedure aangaande de coördinatieregeling: bestemmingsplan wijziging en afgifte bouwvergunning/WABO).
Uitspraak wordt verwacht begin mei 2017.
Algemene verwachting is dat uitspraak voor de nieuwbouw IKC positief zal uitpakken.
Zeker t.a.v. de voorliggende bouwvergunning van het huidige gebouw (WABO). Deze is zoals bekend nog niet definitief (nog niet onherroepelijk).
De bouwheer is t.a.v de bouwvergunning op "eigen risico" gestart i.v.m. de voortgang en noodzaak van kwalitatieve huisvesting voor primair onderwijs en kinderopvang in de wijk Padbroek. Een vertraging van wederom minimaal een jaar is niet aanvaardbaar.
Gebruik van het IKC buiten schooltijden is nog af te wachten (dit in kader wijziging bestemmingsplan).
Wordt vervolgd..


170309 TPM: Slecht weer
Heel veel water op en in de bouw

Door de vele regen en het slechte weer in de afgelopen periode lopen we op dit moment vertraging op. Het dak kan onder deze weersomstandigheden niet waterdicht worden afgewerkt. Hierdoor kunnen we binnen niet starten met het "schone werk". Hopelijk is het weer ons komende week beter gezind en kan het dak worden "gedicht".


170308 TPM: Gemeente en brandweer op bezoek
Inspectie op de bouw
Zowel gemeente als brandweer waren woensdag 8 maart op de bouw.
Zij inspecteerden o.a. de brandwerende voorzieningen van de hoofddraagconstructie die op dit moment aangebracht worden.

Links, hr. Gerard Blom (Brandweer) en rechts hr. Antoine van Hulzen (gemeente) met op achtergrond de brandwerende beplating tegen het dak ter plaatse van de hoofddraagconstructie.
Tevreden gingen zij weer richting hun kantoor.


170309 TPM: Gierzwaluwen hebben hun plekje gekregen
14 nestkastjes in de oost-gevel.
De architect heeft op verzoek van de gemeente een mooie plek gevonden voor de gierzwaluwnestkastjes.
In de oost-gevel, ca. 9 meter hoog onder de dakrand (ingang gymzaal).


PDF tekening

170306 TPM: Haalbaarheid duurzaam speelterrein
Ingrid Langenhoff van VoorElkaarKrijgen toegevoegd voor nadere uitwerking en haalbaarheid duurzaam speelterrein
Bouwheer en de directies willen bekijken of het huidige sobere speelterrein kan worden getransformeerd in een duurzaam speelterrein, passend bij het gebouw (en natuurlijk het gebruik hiervan) en het naastliggende beweegpark.
Het gebouw is namelijk al voorzien van vele duurzame elementen bekostigd door Invitare en Optimus (zoals o.a. een groen dak/sedum, WADI, Diepte Infilratie Bron, Warmte Koude Opslag met Warmte Pomp).
Ingid Langenhoff zal hun daarbij ondersteunen in het kader van mogelijkheden van aanboren van subsidies met de daarbij noodzakelijke randvoorwaarden voor een duurzame speelterreininrichting.
De gemeente heeft voor een duurzaam (openbaar) speelterrein geen budget beschikbaar gesteld.
De eerste uitgewerkte schetsen verwachten wij begin april.

Wordt vervolgd.


170302 TPM: Voortgang bouw
Hieronder een foto impressie van stand van zaken
 

De vloerslangen voor de verwarming (winter) en koeling (zomer) van de vloer.
 

Het podium, aan 2 zijdes te gebruiken. T.b.v. de aula of het speelplein van de onderbouw/KDV.

Het lijmen van de binnenwanden van de gymzaal
 
Eerste verdieping met doorkijk naar Hagelkruis (li.) en naar gymzaal (re.).
 
Aanbrengen van de brandwerende beplating van de hoofddraagconstructie dak.

170223 TPM: Storm raast over nieuwbouw, verontruste telefoontjes uit de buurt.
Losliggende en opwaaiende isolatieplaten.
Ondanks dat de bouwdirectie hedenochtend de aankomende "storm" op de bouwplaats met de B-aannemer heeft beproken en er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen blijken er toch isolatieplaten losgewaaid te zijn.
Bouwdirectie heeft al diverse telefoontjes hierover mogen ontvangen. Mijn dank daarvoor.
Op dit moment heeft de bouwdirectie met de B-aannemer reeds contact gehad en verzocht per omgaande actie te ondernemen. 
Met excuus voor uw terechte ongerustheid en eventuele overlast. Mocht u schade hiervan hebben ondervonden verneem ik dit graag via e-mail: info@ikcpadbroekcuijk.nl (met korte omschrijving en foto's)


170222 TPM: Hijswerkzaamheden donderdag 23-2-2017 vanaf 8.00 uur.
Jenniskens Beugen hijst voor gebroeders Janssen diverse installatie onderdelen in.
Donderdag 23-2-2017 zullen de luchtbehandelingskast LBK (5x2x2 m: 2.600 kg), de warmtepomp WP (500kg) en diverse zware pre-fab onderdelen worden ingehezen in de technische ruimte op de eerste verdieping aan de kopgevel van de gymzaal. Hiervoor is nog een deel van het dak open gehouden.


Hierdoor kan er wat overlast ontstaan (doorstroom verkeer Dassenburcht, Westzijde).
We vragen uw begrip in deze.


170204 TPM Bouwteam omarmt wens van gemeente Cuijk voor plaatsing nestkastjes gierzwaluw binnen het IKC-project.
Gemeente Cuijk doet verzoek om plaatsing nestkastjes.
Nestkasten zijn ideale beschermingsmiddelen voor gierzwaluwen. Zij kunnen daar worden toegepast waar nestgelegenheden zijn verdwenen. Of gewoon om nestplekken te creëren.

Zie ook: nestkastjes


170202 TPM Voortgang Raad van State, bodemprocedure
Uitnodiging voor zitting Raad van State voor 20 maart 2017.
Maandag 20 maart is de zitting geagendeerd voor de behandeling van de "bodemprocedure".
N.a.v. het StAB rapport heeft OPTIMUS nog een zienswijze ingediend i.v.m. de leerlingenaantallen die in de jaren 80/90 op de toenmalige Zevensprong deelnamen aan het primair onderwijs. OPTIMUS en de bouwheer zullen wederom aanwezig zijn op deze zitting.
De verwachting is dat er een uitspraak zal zijn binnen 6 weken na zitting (mei 2017).
We houden u op de hoogte. Wordt vervolgd.


170130 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Januari was een maand met vele dagen onder 0 graden. De bouwwerkzaamheden hebben daardoor ook tijdelijk stil gelegen.
Maar men is nu weer volop aan de gang om de opgelopen schade/achterstand te beperken.
Afgelopen maand is een start gemaakt met de montage van de technische installaties in het gebouw.
De luchtkanalen voor de ventilatie, het leidingwerk voor de koeling en verwarming en de kabelgoten voor de bekabeling. Nu nog zichtwerk maar straks verborgen in het verlaagde plafond. Op sommige plaatsen zit het verlaagd plafond "goed vol" met deze installaties.
 

 

 

 

 Deze week is men ook gestart met de staalconstructie van o.a. de gymzaal.
 
De gebogen daklijn is ook hierin duidelijk te herkennen.

161222 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

van links naar rechts:
Rob Honings1), Arno van Haaften2), Carlo van der Heijden2), Twan van Haaren2), Carina Thiele3), Mike Pauwelsen4), Arno Kamps5)
1) TPM TRATAD Project Management, Cuijk
2) van der Horst aannemers, Mill
3) Frencken|Scholl, Maastricht
4) Megens Elektro, Milsbeek
5) Gebr. Janssen, Beugen

161221 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Inspectie gemetseld en gevoegd proefmuurtje door architect.
 
Stort druklaag verdiepingsvloer
 


Monsterbord van de binnenafwerking (materialen en kleuren)

De gespaarde strook in de begane grondvloer (zie 161118) is "gevuld" met beton.


161214 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Voor kerstmis, in week 51, zal de verdiepingsvloer worden aangestort. We sluiten het jaar 2016 dan, ondanks het kleine vorstverlet, conform overall planning af.
Met dank aan alle mannen op de bouw voor hun inzet om dit punt te bereiken.

161212 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Na een kort vorstverlet weer volop aan de slag.
Het lijmen van de binnenwanden.
 
Het leggen van de kanaalplaatvloerdelen t.b.v. de verdieping.
 

 
161128 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Vorstverlet als gevolg van koning winter. Werk ligt op de bouwplaats stil.
 


161124 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Levering van de binnenwanden ("lijmblokken") voor verdere verwerking komende week.
 


161121 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Nadat de begane grond vloer gestort is wordt het eerste deel van de staalconstructie aangebracht.
 

161118 TPM Voortgang bouw

Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Donderdag 17 november, 15.45 uur, klus geklaard. Ca. 400 m3 beton non-stop gestort vanaf vanmorgen vroeg 7.30 uur.
Onder redelijke weersomstandigheden is deze stort voortvarend verlopen.
 
 
 
 
?????? VRAAG ??????
Via de e-mail (info@ikcpadbroekcuijk.nl) ontving ik ook de vraag waarom er midden door de begane grond vloer een strook loopt, die niet volgestort is met beton.

Goede vraag:
De totale oppervlakte van de vloer is zo groot (ca. 1.900 m2)  dat als de vloer in een stortgang aan elkaar zou worden gestort, er als gevolg van "het drogen/uitharden" een dusdanige kracht over de totale lengte ontstaat, dat het risico aanwezig is dat hierdoor de funderingstroken naar buiten worden gedrukt. De gestorte vloer is dan als het ware geheel ingeklemd tussen de funderingstroken. Nu kunnen deze krachten (expansie) worden opgevangen middels de opengelaten strook. De opengelaten strook wordt in een later stadium nog volgestort.161111 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Afgelopen dagen zijn alle noodzakelijke technische voorzieningen t.b.v. de begane grond aangebracht binnen de funderingsstroken.
Zoals water, afvoeren, luchtkanalen (gymzaal), voedingen elektra en de invoeren van de meterkast, gas/water/elektra etc.. Hierna zijn deze afgedekt met zand en het zandpakket is verdicht om een stevige ondergrond te verkrijgen.
 invoeren meterkast en leidingwerk "onder de begane grond vloer"
  luchtkanaal, grijze PVC-buis, t.b.v. de gymzaal "onder de begane grond vloer"

Vervolgens is er ca. 1.900 m2 aan isolatie aangebracht. Deze dient als vloerisolatie van de begane grond.
Dit conform minimaal het bouwbesluit voorjaar 2015. In dit nieuwe bouwbesluit (oude van 2012) zijn o.a. de zogenaamde Rc-waarden (een isolatie waarde van de constructie: vloer/gevel/dak) aangescherpt. Dit heeft er toe geleid dat het toegekende krediet van 2013 op dit punt niet dekkend was en extra budget nodig was. Een onderdeel van de 1,5 miljoen "overschrijding" ingegeven door aanscherping bouwbesluit tijdens het proces.
 de vloerisolatie, ca. 1.900 m2.
Op dit moment wordt de wapening gevlochten, ca. 35.000 kg. aan stalen staven en netten. Deze wapening ligt op de vele stenen op de isolatie.

 35.000 kg aan staal t.b.v. de wapening van de betonvloer
Bouwdirectie en bouwteam streven er naar om donderdag week 46/17-11, de begane grond vloer te storten. Zo'n 400 m3 ("400.000 pakken melk") beton zal dan worden aangevoerd. Dat zijn ca. 40-50 vrachtwagens met een betonmixer "achterop". 
Geplande eerste stort rond 7.00 uur, wederom met een betonpomp.
Indien dit gaat lukken met het weer, dan zou de staalconstructie eind week 46 al geleverd kunnen worden.
Dat is een prima resultaat als mijlpaal en het gevolg van een efficiente samenwerking tussen alle betrokken disciplines.
Wordt vervolgd.161110 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Middels de web-cam op de bouwplaats is de voortgang van de bouw live te volgen.
Zie "WEB Cam view" of klik op logo web-cam.
161108 TPM Voortgang Raad van State, bodemprocedure
Raad van State benoemt de StAB als deskundige van de RvS in deze procedure.
StAB, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, is door de RvS gevraagd advies uit te brengen over een aantal punten aangaande de bodemprocedure.
Gemeente en bouwheer zijn hiervoor door de StAB benaderd. Vrijdag 11 oktober jl.  zijn in een overleg tussen StAB, gemeente en bouwheer diverse zaken aan de orde geweest. Dit in kader van de coordinatieregeling, WABO vergunning en bestemmingsplan.
Zo is er gesproken over de aanloop en de doorlopen procedure in het voortraject tot besluit gemeenteraad d.d. 1-2-2016. De bouwheer heeft hierover zijn visie gegeven. Verder waren er inhoudelijke vragen m.b.t. akoestische aspecten, zoals bijdrage aan het geluidsniveau van schreeuwende kinderen, trappen van een bal tegen een muurtje en het gebruik van de buitentrap. Dit n.a.v. gemaakte bezwaren van de appellanten (bezwaarmakers). Ook de bezonning, verkeersafwikkeling, parkeren en ontsluiting kwamen aan bod.
Hierna hadden de deskundigen nog een vervolg afspraak met de bezwaarmakers.
Uit de verkregen terugkoppeling van de deskundigen van de StAB waren alle vragen voldoende beantwoord en toegelicht door de gemeente met haar adviseurs en de bouwheer.
Gemeente en bouwheer zijn nu in afwachting van de schriftelijke verslaglegging hiervan.
We verwachten dat de zitting m.b.t. de bodemprocedure van de RvS eind 2016, begin 2017 zal plaatsvinden met een uitspraak in voorjaar 2017.
Dan zal er ook duidelijkheid zijn over de status van de vergunning.
Wordt vervolgd.161105 TPM eerste steen 4 november 2016

Meer dan 300 kinderen kwamen op bezoek om hun eerste steen te leggen.
De bouwers hadden hun werk even stil gelegd om de kinderen, ouders, team, belangstellenden en genodigden veilig de bouwplaats te kunnen laten betreden.
   
Peter de Kleine/Zevensprong heette eenieder, namens zijn collega directeuren Rob Lamers/Harlekijn en Yolanda Piek/Spring, welkom.
De wethouder Jilisen, gemeente Cuijk, nam hierna kort het woord en gaf aan blij te zijn dat het na een lange en moeizame weg nu eindelijk zover is. De eerste steen kan worden gelegd met dank aan diegenen die "de kar" zijn blijven trekken in de afgelopen jaren.

De directies hadden hun leerlingen wederom gevraagd, mede na hun succesvolle bijdrage 12 juli jl. middels het uitgraven van het bouwterrein, de bouwers een handje te helpen. Leerlingen van de leerlingenraad van de participerende scholen en het kinderdagverblijf stapelden eigen handig hun eerste muurtje met de door hun meegebrachte eerste stenen. 
 

 
Symbolisch een mooi resultaat. Harlekijn, Zevensprong en Spring, samen een stevige muur voor hun nieuwe gesamenlijk onderkomen, het IKC in Padbroek. Een prima fundament in deze.
Hierna mocht de bouwheer, Rob Honings, namens de bouwers, de symbolische eerste steen overhandigen. In dit geval 18 RVS kistjes, de symbolische eerste steen voor alle aanwezige kinderen.
 
Van elke groep/klas kwam een leerling, met een echte bouwhelm op, naar de bouwheer toe om dit RVS kistje in ontvangst te nemen. 
 
Met het thema "bouwen aan je toekomst" zal dit RVS kistje door de leerlingen per klas/groep gevuld worden met hun ideeen en gedachtes over hun toekomst, waarbij het nieuwe IKC mede een prima basis hiervoor zal kunnen zijn. Dit RVS kistje zal in de verdere voortgang van het project nog vaker terugkomen. Bij de opening zullen deze RVS kistjes te zien zijn in een verlichte gespaarde opening in de vloer bij de entree van het nieuwe IKC, onder een beloopbare glasplaat liggend. Wordt vervolgd.

Hierna werd er nog een drankje en lekker hapje geserveerd in de bouwkeet op de eerste verdieping met goed "uitzicht" op het nieuw te bouwen IKC. Deze versnapering werd verzorgd door de ouderraad.
De bouwheer dankt in deze alle geledingen die bijgedragen hebben aan deze eerste steenlegging, de symbolische start van de nieuwbouw IKC Padbroek.

En ter afsluiting een confetti regen.


161103 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

De opdrachtgevers en initiatiefnemers, OPTIMUS en INVITARE, onderkennen het MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij hoort ook DuBo, het Duurzaam Bouwen. Beiden hebben hiervoor binnen het project een aanzienlijk budget vrijgemaakt, ca. 400.000 EURO.
Het volgende onderdeel wordt hieruit grotendeels bekostigd.
Conform het bouwbesluit en de omgevingsvergunning dient het oppervlakte water (regenwater) op het eigen perceel te worden geinfiltreerd.
Dit gebeurt in dit project middels straatkolken, hemelwaterafvoeren, terreinleidingen, een WADI en een DIB.
Met een WADI wordt een bufferings- en infitratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische 
naam voor een vaak droogstaand rivierdal en is ook een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie.
Bij een WADI wordt het oppervlaktewater/ regenwater afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op de verharde oppervlakken valt wordt via een hemelwater/terreinriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.
Deze WADI is in ons plan gesitueerd aan de noordkant tegen de gymzaal aan.Een groen dak ondersteunt dit systeem. Door de opvang van regenwater in eerste instantie verschuift hierdoor de piek aan waterstroom in het leidingstelsel bij een stortbui. Hierover later meer.
Verder is in het plan ook een DIB, Diepte Infiltratie Bron opgenomen. Dit is een techniek waarbij men een gat van ca. 50 cm rond boort tot in een grindlaag. Deze ligt op ons terrein ca. 15-20 m. diep. In dit geboorde gat wordt een filterbuis, rond 315, geplaatst tot op/in de grindlaag. Net onder het maaiveld zit een betonput waar dit filter op aangesloten is en in deze put wordt het oppervlakte water geloosd, in ons geval van het speelterrein. Zo wordt al het regenwater middels deze DIB afgevoerd.De capaciteit van zo'n bron is groot. Meer dan 30M3 water per uur.
De bouwdirectie heeft hiervoor gekozen om met hoosbuien wateroverlast te minimaliseren en e.e.a. beheersmatig en onderhoudstechnisch te optimaliseren. Een DIB is een prima alternatief in plaats van de veel toegepaste infiltratiekratten die nogal onderhoudsonvriendelijk zijn. Ook de laatste kennis van zaken m.b.t. de stortcontouren waren voor de bouwdirectie aanleiding om deze keuze te maken.

  
Het boren rond 50 cm. Eigenlijk het schroeven en het opzuigen van grond cq materiaal tot in de grindlaag.

 
Het bereiken van de grindlaag


De filterbuizen waardoor het regenwater geinfiltreerd wordt in de bodem tot in de grindlaag.

Op tekening ziet e.e.a. er dan zo uit (PDF 161007 TPM11004 73803-TR01)

Groen: terreinleidingen t.b.v afvoer oppervlaktewater naar de DIB, Diepte Infiltratie Bron en de hemelwaterafvoeren vanaf het dak aan de gevel naar de WADI/sloot. Hierin is ook een gedeelte uigevoerd als infiltratiebuis om regenwater "onderweg te infiltreren" in de bodem (blauw met onderbroken paarse lijn, rond 315). DIB en WADI zijn middels een overstortleiding, rond 250, gekoppeld.
Lichtblauw met rode lijn: vuilwaterafvoer gebouw naar riool/uitlegger in straat.

Paars: de leidingen t.b.v. WKO, Warmte Koude Opslag. met de posities van de 12 bronnen van 200 meter diep. Zie eerdere uitleg 161021161027 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

De contouren (funderingsstroken) van het gebouw na verwijdering van de bekisting161025 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

Vandaag stond 90M3 beton storten op het programma.
   

 

filmpje betonstorten 02


161021 TPM Voortgang bouw
Een korte terug en/of vooruitblik op het bouwproces.

De terreinleidingen van de WKO installaties, de PE-slangen die in de 12 stuks elk 200 meter diepe boorgaten zitten, zijn ingemeten en worden afgedekt, met een lint en zand/aarde.
Deze gegevens worden op de zogenaamde revisietekeningen verwerkt.
De PE-slangen komen samen in een verzamel unit (12 x 2 slangen) en gaan van hieruit straks het gebouw in naar de warmtepomp in de technische ruimte. De slangen staan onder druk en zijn gevuld met water/glycol mengsel. Dit omdat de vloeistof een temperatuur van onder 0 graden kan bereiken.
   
Afgelopen 2 weken zijn de werkvloeren voor de funderingsstroken aangebracht en is hierop de wapening gevlochten (de ijzeren korven).
   
Deze is door zowel de constructeur als de gemeente gekeurd. Totaal gewicht aan verwerkt ijzer is ca. 8.000 kg.
Voor dinsdag 25 oktober as. staat rond 13.00 uur het storten van beton gepland.
De benodigde 90 M3 beton zal met ca. 10-12 vrachtwagens worden aangeleverd en middels een betonpomp met een vlucht/reikwijdte van 42 meter naar de juiste plek worden gepompt.
Van achter het bouwhek is e.e.a. veilig te bekijken. Verzoek om hierbij de instructies van het bouwpersoneel op te volgen in het kader van uw eigen veiligheid.


161021 TPM Presentatie info-avond 20-10-2016
Donderdag 20 oktober was er een info-avond over de nieuwbouw georganiseerd.
Hierbij een PDF van de PPT presentatie gegeven door de bouwdirectie.

161020 TPM "Eerste steen" vrijdag 4 november
Vrijdag 4 november as. zal de "traditionele eerste steen" gelegd worden voor de nieuwbouw IKC Padbroek.
De bestuurders en directies van de 3 samenwerkende partijen en de bouwdirectie nodigen u graag uit voor de traditionele eerste steen legging vrijdag 4 november as..
  
De leerlingen, ouders, teamleden, omwonenden, belangstellenden en genodigden zijn allen van harte welkom.
Tijdens deze symbolische traditie bieden de betrokken bouwpartners de leerlingen per groep een RVS doosje aan om hierin hun toekomstverwachting voor de komende 10-20 jaren in "op te slaan".
Deze RVS doosjes zullen gedurende het bouwproces nog meerdere malen terugkeren als rode draad binnen het thema "Bouwen aan je toekomst".
Deze festiviteit zal uiteraard worden gehouden op het bouwterrein, Dassenburcht 36 in Cuijk.
Inloop vanaf 12.45 uur en start om 13.00 uur (zie ook PDF eerste steen) en  wij sluiten rond 13.30 uur het openbare gedeelte van het programma af.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden o.a. middels e-mail: info@ikcpadbroekcuijk.nl onder vermelding "eerste steen".
Misschien tot vrijdag 4 november as.
LET WEL: e.e.a. afhankelijk van het weer. Volg hiervoor ook "het laatste nieuws" op deze website.


161019 TPM Even voorstellen
De bouwers

Carlo van der Heijden, uitvoerder van der Horst aannemers Mill
belast met de dagelijkse gang van zaken op het bouwterrein.


161010 TPM Info-avond IKC 20 oktober
Donderdag 20 oktober as. is er een info-avond over de nieuwbouw IKC Padbroek.
De directies van de 3 samenwerkende partijen en de bouwdirectie organiseren donderdag 20 oktober as. een info-avond voor de ouders, teamleden, omwonenden en belangstellenden.
Deze zal worden gehouden in de huidige Zevensprong, Jan van Cuijkstraat 64 Cuijk en start om 19.30 uur (zie ook PDF UITNODIGING).Aan de orde komen o.a. de stand van zaken nieuwbouw, voortgang, planning.
Als u hier gebruik van wenst te maken kunt u zich aanmelden o.a. middels e-mail: info@ikcpadbroekcuijk.nl onder vermelding bezoeker info avond 20 oktober met .. personen.
Misschien tot donderdagavond 20 oktober as.


161006 TPM BIM Bouw Informatie Model toegepast voor het IKC
Project uitgewerkt in BIM door Frencken|Scholl Maastricht
BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt.
Hierdoor hebben alle betrokken partijen de beschikking over up-to-date informatie.
Groot voordeel hiervan is ook dat men via 3D modulatie inzicht krijgt in de zogenaamde knooppunten. Hier komen diverse bouwonderdelen bij elkaar die vooraf op tekening ruimtelijk kunnen worden gevisiualiseerd. Dit geeft vooraf inzicht in eventuele knelpunten die men op de tekentafel al kan oplossen. Dit reduceert de faalkosten in de bouw bij uitvoering ("het past niet"). In het verdere productieproces kunnen delen van deze tekening weer gebruikt worden voor verdere uitwerking, b.v. de staalconstructie.
Hieronder enkele statische momentopnames van zo'n 3D tekening. Men kan als het ware door het gebouw/tekening heenlopen en onder elke hoek een bepaalde positie 360gr. bekijken. Verder kan op elke gewenste doorsnede en hoogte van het gebouw worden ingezoomd.  

 

  

 

 

161005 TPM Bouwterreininrichting en bouwwerkzaamheden
Inrichting bouwterrein, in- en uitrit etc.
De bouwdirectie heeft afgelopen week in een afstemmingsoverleg met de gemeente diverse uitvoeringszaken besproken.
O.a. inrichting bouwterrein, in-  en uitrit, route, groenvoorziening, inrichting kiss en ride zone, parkeren en uitvoering werkzaamheden bij constatering stort.
I.v.m. verkeersveiligheid en logsitieke bevoorrading heeft de bouwdirectie gekozen voor een inrit op de Dassenburcht en uitrit op de Hagelkruis. Deze zijn aangegeven met borden.
De te volgen aanvoerroute vanaf de afrit A73 tot bouwplaats idem met bordjes.
PDF tekening bouwplaatsinrichting
Verder heeft de bouwdirectie verzocht om nadere informatie over de aanleg van de kiss en ride zone. Deze zal de gemeente nog verstrekken en communiceren met de betrokkenen. De uitvoeringswerkzaamheden hiervan zullen plaatsvinden in voorjaar 2017.
I.v.m. mogelijk aanwezige stortmateriaal binnen de contouren zoals deze nader onderzocht is (
zie PDF stortcontour) zullen werkzaamheden "in de grond" plaats vinden conform afgegeven beschikking van de provincie d.d. april 2016. Hierin staat precies omschreven hoe hiermee om te gaan. Bij constatering van stort zal deze worden verwijderd en worden afgevoerd waarna e.e.a. wordt afgedekt met een verharding (stoeptegels) of voldoende dikke afdeklaag van schone grond cq zand. Indien deze werkzaamheden zich voordoen zal toezicht middels inspecties plaatsvinden. De boringen van de bronnen WKO zijn buiten deze contouren uitgevoerd.
Er zal geen sprake zijn van een gevaarlijke of risicovolle situatie voor de gezondheid van "bouwvakkers" en u als bewoner en toekomstige gebruiker.


160924 TPM Bouwterrein
Toegang bouwterrein.
In verband met vooral uw eigen veiligheid is het verboden om het bouwterrein (binnen de bouwhekken) onbevoegd te betreden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de bouwdirectie, Rob Honings, e-mail:info@ikcpadbroekcuijk.nl

     


 

160923 TPM Bouwbord goedgekeurd.
Binnenkort zal het bouwbord op het bouwterrein geplaatst worden.
Er worden ook kleine borden beschikbaar gesteld voor de scholen.

 

160922 TPM Jansen Bronbemaling gestart
Week 38-2016 zijn de werkzaamheden gestart. 
Jansen Bronbemaling uit Rijkevoort is deze week gestart met het boren van 12 bronnen elk ca. 200 m.diep.


Zoals op de foto goed te zien is wordt er in de nabijheid van de erfgrens geboord (ca. 3 m. van erfgrens af). Dat geschiedt uiteraard in goed overleg.De buren kijken geinterresseerd mee over de schutting hoe e.e.a. vordert en voorzien de "heren boorders" zelfs van een lekker kopje soep tussen de middag.

 

160913 TPM Start bouwactiviteiten
Vanaf week 38-16 zullen de bouwactiviteiten binnen de bouwhekken starten tot de zomer 2017.
In het kader van duurzaam bouwen (DuBo), hebben zowel INVITARE als OPTIMUS financien beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw IKC, ca. EURO 400. 000 (dit is trouwens een substantieel aandeel van de steeds genoemde zogenaamde "overschrijding" van 1,5 miljoen!. later meer). Dit ook in het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen van primair onderwijs in Cuijk
Een technische uitwerking hiervan is een zogenaamde WKO-installatie (warmte koude opslag in de bodem).
Deze werkt, eenvoudig weergegeven, als volgt:
Er worden 12 bronnen van elk 200! meter diep geboord waardoor vloeistof (water met anti-vries) gepompt wordt binnen een gesloten systeem wat aangsloten is op een warmtepomp.
Middels deze warmtepomp wordt uit deze vloeistof warmte gehaald en via vloerslangen in het gebouw, worden de ruimtes lokaal verwarmd in de winter situatie.
Voordeel is dat in de zomer situatie de vloer kan worden gekoeld middels de relatief koude vloeistof. Dit geeft een verkoelend effect binnen het gebouw middels de gekoelde bouwmassa.
Zo worden de bronnen in de winter van warmte ontrokken ( verwarming IKC gebouw) en in de zomer van warmte voorzien (koeling IKC gebouw).
Door een goed ontwerp van het geheel blijft door de jaren heen de temperatuur in de bodem vrij constant (cyclisch opwarmen en afkoelen).


Dit alles vindt plaats middels elektrische energie ( t.b.v. werking warmtepomp), waarbij een (25) eenheid elektrische energie zorgt middels de omgevingsenergie (uit de 12 x 200 m. diepe bronnen) voor totaal 4 (100) eenheden warmte.


Dit wordt ook wel uitgedrukt in een zogenaamde COP-waarde. Met 1 kW electrische energie maak je 4 kW warmte.

Het boren van deze 12 bronnen van elk 200 m. diep zal ongeveer 2 weken in beslag nemen (een bron per dag).
Een klein "platform" op een vrachtwagen brengt telkenmale een boorlengte in stelling om de grond in te worden geboord tot ca. 200 m. diepte.
Hierna wordt het boorgat voorzien van een PE-slang en verder afgevuld met granulaat.

 


160830 TPM Bouwkundige opname huidige situatie
In opdracht van de bouwdirectie zal de bouwkundige aannemer een opname laten uitvoeren.
Alvorens de werkzaamheden daadwerkelijk starten zal de naaste omgeving (zie foto, rode huizen) bouwkundig in kaart gebracht worden.
(dit is ook al voor aanvang sloopwerkzaamheden oude Zevensprong uitgevoerd)


Dit om eventuele huidige schades, scheuren, verzakkingen etc. aan de omliggende bebouwing van de geplande nieuwbouw in kaart te brengen.
Een hiervoor gespecialiseerd bedrijf zal deze bouwkundige opname uitvoeren (buiten en waar van toepassing ook binnen).
Wij verzoeken de daarvoor in aanmerking komende bewoners hun medewerking te willen verlenen, om eventuele latere vervelende discussies te voorkomen.
Gedurende de uitvoering zullen alle werkzaamheden zorgvuldig gepland worden en e.e.a. zal natuurlijk veilig en verantwoord worden uitgevoerd. Hierbij zal er ook transport en vrachtverkeer plaatsvinden en op locatie graafwerkzaamheden en aantril-werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter, helaas, een vorm van tijdelijke hinder, zoals o.a. geluid en trillingen, is niet altijd te voorkomen.
Wel te beperken en vooral e.e.a. bespreekbaar te maken.
Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

 

160801 TPM Uitvoerende partijen gecontracteerd.
De bouwdirectie heeft nog voor de bouwvak alle "bouwers" kunnen contracteren.
De volgende bouwers gaan de nieuwbouw IKC realiseren:
Bouwkundige werkzaamheden:
van der Horst aannemers uit Mill
Werktuigkundige installaties:
Gebr. Janssen uit Beugen
Elektrotechnische installaties:
Megens Elektrotechniek uit Milsbeek
Gymzaal inrichting:
Janssen Fritsen uit Helmond
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om na de bouwvak te starten met de inrichting van het bouwterrein en het uitgraven van de bouwput.
Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar 2016-2017 zal er door de bouwdirectie in samenspraak met directie scholen/kinderopvang nog een info avond worden georganiseerd voor team, ouders, buurt en belangstellenden.
Nadere info volgt.
zie ook Team

 

160712 TPM Dinsdag 12 juli startbijeenkomst op bouwterrein.
Gezellig druk op het bouwterrein gedurende de korte startbijeenkomst op het bouwterrein.
Leerlingen, ouders en team van de Zevensprong en Harlekijn waren samen gekomen op het bouwterrein van de nieuwbouw IKC Padbroek.
Onder hun toeziend oog ondertekenden alle direct betrokken partijen het startdocument.
Maarten Jilisen, als wethouder onderwijs namens gemeente Cuijk, Michel van den Berg als bestuurder OPTIMUS, Hans Bouwhuis als bestuurder Invitare en Rob Honings als bouwdirectie/TPM.
Ook Eveline van Veen als voorzitster van de kinderraad zette haar handtekening onder het document (zie PDF).
Hierna mochten alle leerlingen met hun zelf meegebrachte schepjes e.d. hun steentje bijdragen aan het nodige graafwerk, het bouwrijp maken van het bouwterrein.
Het was een gezellige eenvoudige bijeenkomst om na vele jaren van voorbereiding, overleg met z'n allen eindelijk de schop in de grond te kunnen zetten.
Na de bouwvak zullen de grondwerkzaamheden starten en "de eerste steen" is de eerst volgende officiele bijeenkomst.
Binnenkort zullen de uitvoerende partijen worden gecontracteerd en via de web-site worden voorgesteld.
Zomer 2017 is voor het bouwteam de uitdaging om de oplevering te kunnen realiseren, zodat het IKC voor het schooljaar 2017-2018 ingebruik kan worden genomen.
Na de zomervakantie zal de bouwheer nog een info avond gezamenlijk met de scholen organiseren over het bouwproces en nog eventuele vragen beantwoorden.
Hieronder enkele impressies van deze bijeenkomst.

 


 
 
 PDF Startdocument 12 juli 2016
VIDEO filmpje SLCG

 


160711 TPM Dinsdag 12 juli startbijeenkomst op bouwterrein.
Alle direct betrokken partijen, gemeente Cuijk, OPTIMUS, Invitare en TPM, zullen dinsdag 12 juli een startdocument ondertekenen.
Het is zover, we gaan bouwen. Na intensief overleg hebben de partijen besloten groen licht te geven voor uitvoering bouw.

Dinsdag 12 juli om 8.30 uur zal hieraan een klein officieel tintje gegeven worden op het bouwterrein aan de Hagelkruis/Dassenburcht.
Onder toeziend oog van de ca. 300 leerlingen van de basisscholen de Zevensprong (OPTIMUS) en Harlekijn (Invitare) zullen de wethouder, de bestuurders en de bouwheer het startdocument ondertekenen.
Na dit korte officiele moment zal de bouwheer direct zijn werkzaamheden opstarten om met de daarvoor in aanmerking komende uitvoerende partijen het nieuwe IKC te realiseren.
Hierbij is de verwachting dat na zomer 2017 het gebouw, IKC Padbroek Cuijk, in gebruik kan worden genomen, als de langverwachte vervangende nieuwbouw van de Zevensprong en Harlekijn. Door participatie van Spring Kinderopvang zal deze huisvesting volwaardig als IKC, Integraal Kind Centrum, in de wijk Padbroek Cuijk gaan functioneren.

 

160708 TPM Overleg gemeente, bestuurders OPTIMUS/INVITARE en bouwheer
Afgelopen week, week 27, is er intensief overleg gevoerd met de direct betrokken partijen, zijnde gemeente, scholen en bouwheer.
De gemeente zal maandag as. middels een brief hun standpunt aan de omwonenden bekend maken.

 

160628 TPM Stand van zaken RvS 04:
Uitspraak in kader aangevraagde voorlopige voorziening d.d. maandag 13 juni jl. bij de voorzieningenrechter Raad van State:
UITSPRAAK: VERZOEK AFGEWEZEN
Voorzieningenrechter mr. Th. C.van Sloten heeft op 28 juni uitgesproken dat de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen zijn (zie PDF Uitspraak).
Hiermee is de verstrekte omgevingsvergunning van kracht maar nog niet onherroepelijk gedurende de nog lopende beroepsprocedure.
De bouwheer zal zich komende week beraden, in overleg met gemeente Cuijk, over een in te nemen standpunt m.b.t. eventuele start bouw.

PDF Uitspraak 201602497/2/R2

 

160614 TPM Stand van zaken RvS 03
Maandag 13 juni jl. vond de zitting plaats bij de voorzieningenrechter Raad van State in kader van de behandeling van de voorlopige voorziening
Voorzieningenrechter van Sloten ontving 13 juni jl. de 3 betrokken partijen bij de RvS in Den Haag in zijn rechtszaal..

 

Bestemmingsplan voor kindcentrum in Cuijk

 

Zitting over het bestemmingsplan 'Padbroek, Integraal Kindcentrum' dat de gemeenteraad van Cuijk heeft

 

vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een kindcentrum mogelijk in de wijk Padbroek. In het

 

kindcentrum komen de bestaande basisscholen Harlekijn en De Zevensprong, een gymzaal en een

 

kinderopvang. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook een omgevingsvergunning verleend

 

voor de bouw van het kindcentrum. Tegen zowel het bestemmingsplan als tegen de omgevingsvergunning zijn

 

een aantal inwoners van Padbroek in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

 

State. Zij vrezen vooral geluids- en verkeersoverlast. Het kindcentrum en de gymzaal komen volgens de

 

inwoners op te korte afstand van woningen te staan. Ook zijn de inwoners bang dat er minder zonlicht in hun

 

woning en tuin zal komen. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de inwoners

 

de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan en de

 

omgevingsvergunning te schorsen. (zaaknummer 201602497/2)

De bezwaarmakende omwonenden (vertegenwoordigd door de heer Pichel en hun advocaat), de gemeente Cuijk (vertegenwoordigd door hun advocaat Paul Bodden van Hekelman Nijmegen en ambtenaar de heer M. Brugman) en OPTIMUS/INVITARE als belanghebbende (vertegenwoordigd door R. Honings).
In de zaal waren belangstellenden van gemeente Cuijk o.a. wethouder M. Jilisen, OPTIMUS de heer M. v.d. Berg en bewoners van Padbroek aanwezig.
In kader van de aangevraagde voorlopige voorziening ging de rechter in op de hoofdzaken, waarbij een verdere toelichting op detailniveau desgewenst gevraagd en beantwoord werd.
Maar eerst werden alle betrokken partijen in de gelegenheid gesteld een korte mondelinge toelichting te geven. Hiervan werd ook door de bouwheer gebruik gemaakt.
De rechter vatte het bezwaar kort samen als de vrees ingebracht door de bezwaarmakers, dat door de additionele bestemmingen de overlast voor de (direct) omwonenden ongewenst zou toenemen.
Vervolgens kwamen o.a. de volgende items aan bod: de verkeerssituatie, de bestemming/ het gebruik van het gebouw, de bezonning/ schaduwwerking nieuwbouw op belendende percelen, de geluidssituatie, handhaving en het bodem onderzoek.
Uitspraak wordt verwacht maandag 27 juni as.
PDF Toelichting bouwheer

 


160531 TPM Stand van zaken RvS 02
Maandag 13 juni as. zal de zitting plaatsvinden bij de voorzieningenrechter m.b.t. de behandeling van de voorlopige voorziening
Het door bezwaarmakende omwonenden ingediende verzoek tot een voorlopige voorziening zal maandag 13 juni as. worden behandeld in de zitting van de voorzieningenrechter van de Raad van State in Den Haag.
De gemeente zal middels hun advocaat aldaar verweer voeren en de bouwheer zal waar nodig ook e.e.a. toelichten en nog eventuele vragen beantwoorden.
Mocht de rechter onmiddelijk uitspraak doen, dit is namelijk mogelijk in de hoofdzaak indien alle betrokken partijenen hier toestemming voor geven, zullen wij u uiteraard middels het laatste nieuws daar direct van op de hoogte stellen.

 

160520 TPM Info brief gemeente
De gemeente zal vandaag 20 mei een info brief verzenden aan de omwonendnen van het IKC. 
Vanuit de gemeente zullen de omwonenden middels een brief worden geinformeerd over de ontstane situatie aangaande IKC Padbroek.
PDF Info brief gemeente d.d. 18 mei 2016 omwonenden IKC

 


160511 TPM Stand van zaken RvS 01
De procedure bij de Raad van State, RvS, n.a.v. de coordinatiebesluiten van de Raad van de gemeente Cuijk d.d. 1-2-2016.
Een aantal omwonenden hebben op of rond 6 april beroep ingediend bij de Raad van State (bestuursrechtspraak) n.a.v. de genomen coordinatiebesluiten van de Raad i.v.m. Nieuwbouw IKC in Padbroek.
Een van de indieners heeft bij indiening van het beroep nog verzocht om verlenging van de termijn, sluiting 14 april 2016, zijnde 4-weken om hun bezwaar nader te kunnen motiveren. Dit is door de RvS toegekend.
Het beroep/ de procedure bestaat, kort samengevat, uit 2 onderdelen:
a) Verzoek om voorlopige voorziening
b) Beroepsprocedure
Hierdoor is de verstrekte bouwvergunning (nog) niet van kracht.
We verwachten dat in juni as. de voorlopige voorziening zal worden behandeld i.v.m. spoedeisend belang. Dit is door het verleende uitstel door RvS van 4 weken dus niet in mei maar pas in juni.
Tijdens deze zitting verwachten wij o.a. een uitspraak over het wel/niet correct verstrekken van de "bouwvergunning" en de mate van ontvankelijkheid van ingediende bezwaren.
Mocht de uitspraak zijn, dat het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen, zal de "bouwvergunning" alsnog per omgaande worden verstrekt. Echter deze is dan niet onherroepelijk als gevolg van de nog lopende beroepsprocedure.
De realisatie, start bouw IKC, kan dan wel worden gestart met het risico van de uitkomst van de dan nog lopende beroepsprocedure.
Deze beroepsprocedure kan 6-9 maanden gaan duren, waardoor er pas echt zekerheid is eind 2016/voorjaar 2017.
Na de uitspraak van de voorlopige voorziening, verwachting juni as., zullen gemeente en bouwheer nader overleg voeren over de dan ontstane situatie.
De bouwheer heeft zich aangemeld bij de RvS als belanghebbende in deze procedure en zal haar standpunt nader kenbaar maken op de zitting. Mede namens alle direct en indirect betrokkenen die positief staan tegenover deze nieuwbouw, IKC Padbroek, zijnde ouders, MR-en, directies, leerkrachten, gebruikers van de Zevensprong, de Harlekijn en het Koekepeertje en het merendeel van de omwonenden in de wijk Padbroek.
De gemeente als aangesproken en betrokken partij in deze, zal middels een verweerschrift de ingediende bezwaren in het aangestelde beroep door de bezwaarmakende omwonenden, trachten te weerleggen.
De bouwheer zal waar nodig in het kader van de nieuwbouw IKC hier haar bijdrage in leveren.
PDF omwonenden excl april 2016
PS:

De gemeente heeft toegezegd de omwonenden per brief nader te informeren.

 

160420 TPM Omwonenden zijn boos i.v.m. het plaatsen van bouwhekken.
Bezwaar makende buurtbewoners zijn boos, omdat de bouwheer in kader van o.a. veiligheid bouwhekken heeft laten plaatsen.
Nu er een beroeps procedure in het verschiet ligt heeft de bouwheer in overleg met betrokken instanties in kader van o.a. veiligheid en beheersbaarheid bouwhekken laten plaatsen rondom het braakliggende terrein wat voorbestemd is om als bouwterrein van het nieuw te realiseren IKC Padbroek te dienen.
Dit benoemen als "illegale bouwactiviteiten" is nogal voorbarig en valt eerder onder de noemer van stemmingmakerij.
De opdrachtgever/bouwheer neemt hierin alleen zijn verantwoordelijkheid en er is zeker geen sprake van illegale bouwactiviteiten.
Wij wachten rustig o.a. de juridische consequenties in deze af en zullen hiernaar uiteraard handelen.
PDF De Gelderlander 20-4-2016

 


160415 TPM Bezwaren bewoners bij Raad van State n.a.v. coordinatieregeling 
Enkele buurtbewoners hebben hun bezwaren t.a.v. de realisatie van de nieuwbouw van een IKC in Padbtroek aangehouden en ingediend bij de Raad van State.
Tot 12 april jl. was de mogelijkheid om tegen het raadsbesluit van 1 februari jl. in het kader van de gevolgde procedure "coordinatieregeling IKC Padbroek" beroep in te stellen bij de Raad van State. Enkele omwonenden hebben hiervan gebruik gemaakt en zowel beroep ingesteld als een verzoek tot voorlopige voorziening i.v.m. de "gekoppelde" bouwvergunning d.d. 23 februari 2016 die op 12 april in werking zou treden. De afschriften hiervan zijn vrijdag 15-4 jl. door ons ontvangen.
Komende weken zullen wij, in overleg met de gemeente, ons beraden over de verdere inhoud van dit beroep en welk standpunt wij in deze zullen innemen als bouwheer. Dit mede n.a.v. onze aanvraag van de "bouwvergunning" die weliswaar door de gemeente is verstrekt maar in deze niet in werking kan treden. 
We zullen u zo spoedig mogelijk berichten over de verdere gang van zaken.
Bouwactiviteiten die vergunningsplichtig zijn zullen vooralsnog niet plaatsvinden.
PDF uitsnede Brief Raad van State d.d. 14-4-2016

 

160407 TPM Studiedag IKC Padbroek-team 
Donderdag 7 april j.l. up-date status project Nieuwbouw IKC Padbroek door TPM aan de teams van de Harlekijn (Invitare), de Zevensprong (Optimus) en het Koekepeertje (Spring).
De bouwheer (TPM) werd tijdens deze studiedag in de gelegenheid gesteld het team bij te praten omtrent de huidige status van hun nieuwbouw, hun vragen te beantwoorden en zijn visie te geven over de huidige stand van zaken.
De presentatie van de bouwheer werd afgesloten met een korte virtuele tour (computer animatie) door het gebouw.
In werkgroepen vervolgde het team verder de studie dag met een nadere invulling van het gebouw in het gebruik van o.a. leerpleinen, bibliotheek en speelpleinen.
Men is in afwachting van de "eerste steen/paal in de grond".
Als de officiele startdatum bekend is zal er vooraf nog een info-avond zijn voor de buurtbewoneres en belangstellenden.
Nadere info volgt.

 

1603011 TPM De omgevingsvergunning voor Nieuwbouw IKC Padbroek is verstrekt
De aanvraag omgevingsvergunning d.d. 16 juli 2015 is binnen de gemeente Cuijk behandeld met een positief advies. De vergunning is 23 februari verstrekt.
De bouwheer heeft de omgevingsvergunning en de gewaarmerkte stukken van de gemeente mogen ontvangen.
Dit voor de volgende activiteiten:
- Bouwen
- Brandveilig gebruik
Van 2 maart tot en met 12 april liggen deze stukken ter inzage in het gemeentehuis Cuijk.
Door 22 reclamanten is er een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Deze zijn beoordeeld en waar nodig van een reactie/commentaar voorzien.
Als PDF is dit alles (11 blz.) na te lezen in:
PDF Omgevingsvergunning Nieuwbouw IKC Padbroek

De coordinatieregeling Nieuwbouw IKC Padbroek Cuijk is ook gepubliceerd in het gemeenteblad d.d. 1-3-2016.
PDF Gemeenteblad vergunning

 

160206 TPM Aanbesteding uitvoerende werkzaamheden
Vooruitlopend op het raadsbesluit heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de uitvoerende werkzaamheden behorende bij het voorliggende nieuwbouwplan.
De gunning is hierbij onder voorbehoud aangehouden.
De bouwheer heeft na zomerreces 2015 de aanbesteding voorbereid en deze heeft na een uitnodiging (met voorselectie) in concurrentie plaatsgevonden donderdag 10 december 2015. Hiervan is een PV (proces verbaal) opgemaakt. De gunning is hierbij expliciet aangehouden (tot na het raadsbesluit gemeente Cuijk).
Op basis van de gunningscriteria zal het werk komende weken gegund worden (opdrachtverstrekking aan o.a. de bouwkundige aannemer en de installateurs voor de technische installaties).
In kader van de coordinatieregeling hebben recentelijk, eind januari, de laatste interne afstemmingen plaatsgevonden.
De bouwheer verwacht eind februari de bouwvergunning van de gemeente Cuijk te mogen ontvangen. Deze is geheel gecoordineerd met de aanpassing van het vigerend bestemmingsplan middels de doorgevoerde bestemmingsplanwijzigingen.
In maart 2016 zullen de eerste activiteiten gaan plaatsvinden middels plaatsen van bouwhekken en inrichting bouwplaats.

 

160203 TPM Gemeenteraad besluit
Gemeenteraad Cuijk besluit positief in project IKC Padbroek.
De coalitiepartijen hebben zowel voor de wijziging van het bestemmingsplan als voor de financiering van het project IKC Padbroek positief besloten.
Hiermee is de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de bijbehorende raadsvoorstellen (vaststelling bestemmingsplan en aanvullend krediet).
De bouwheer verwacht eind februari de "bouw"vergunning tegemoet te kunnen zien in kader van de doorlopen coordinatieregeling.
N.a.v. deze verkregen bouwvergunning staat het belanghebbenden vrij om bezwaar aan te tekenen.

Tijdens de drukbezochte raadsvergadering van maandagavond 1 februari jl. in het gemeentehuis te Cuijk werden beide raadsvoorstellen behandeld.
Zowel voor- als tegenstanders hadden zich verzameld in de raadszaal.
De scholen maakten op deze avond ook gebruik van hun zogenaamde "spreekrecht burgers".


Zowel de Zevensprong (OPTIMUS) als de Harlekijn (INVITARE) maakten gebruik van hun spreekrecht. Pleun de Groot respectievelijk Maarten Geijzers, staand achter het katheder voor de voltallige raad, lieten de stem en mening van zowel MR, team en leerkrachten, ouders en leerlingen van hun scholen horen.


Na de politieke beraadslagingen bracht de voorzitter, burgemeester Wim Hillenaar, de voorstellen in stemming. Met een meerderheid van stemmen werden beide raadsvoorstellen door de raad aangenomen.
De vele "voorstanders" onder het aanwezige publiek gaven middels een luid applaus hun mening over dit genomen besluit.

 


151221 TPM Coordinatieregeling: overleg met gemeente
Nog voor het kerstreces is er nader overleg geweest tussen alle betrokken partijen in kader van de coordinatieregeling rondom het IKC.
In de afgelopen maanden hebben zowel de bouwvergunningaanvraag (WABO/ ontwerp omgevingsvergunning) van het nieuwe IKC en het ontwerp bestemmingsplanwijziging van de locatie en directe omgeving ter inzage gelegen bij de gemeente Cuijk. Dit in het kader van de te doorlopen procedure "coordinatieregeling".
De hierop ingebrachte zienswijzes, vragen en opmerkingen zijn besproken binnen het projectteam en in eerste termijn beantwoord aan de betreffende indieners.
Via de gemeente web-site kunt u de procedure volgen cq e.e.a. down-loaden =>

 

http://www.cuijk.nl/digitale-balie/bestemmingsplannen_41121/item/cooerdinatieregeling-nieuwbouw-ikc-integraal-kindcentrum-padbroek-cuijk_48881.html
Maandag 18 januari 2016 zal het IKC (coordinatieregeling) in de commissievergadering worden besproken.
Maandag 1 februari 2016 zal het IKC worden behandeld in de raadsvergadering.

 


150716 TPM Bouwdirectie heeft de bouwvergunning aangevraagd
TPM heeft als gemandateerd opdrachtgever en als bouwdirectievoerder (bouwheer) in deze, de WABO omgevingsvergunning ("bouwvergnning") aangevraagd
Donderdag 16 juli is via het zogenaamde omgevingsloket de WABO omgevingsvergunning aangevraagd.
PDF Documenten WABO aanvraag
Deze zal gelijktijdig met de bestemmingsplanwijziging ter inzage worden gelegd.
Voor een overall planning zie planning/voortgang.

 

 

 

150714 TPM Info avond door gem. Cuijk maandag 13 juli 2015 in het Doehuis.
De gemeente organiseerde een info avond voor omwonenden en belangstellenden in het Doehuis.

Ongeveer 15 omwonenden en belangstellenden waren aanwezig op de info-avond.
Het programma voorzag o.a. in een presentatie van het huidig voorliggend ontwerp.
Ook het gebouw in relatie tot de omgeving. 
Verder werd er nadere info gegeven over de stand van zaken in het bouwproces: op dit moment is de bouwdirectie bezig om het bestek met bijbehorende tekeningen verder uit te werken om tot een aanbesteding te kunnen overgaan.
De gemeente gaf nader uitleg gegeven over de te volgen procedure: een zogenaamde coordinatieregeling waarbij zowel de WABO bouwvergunningsaanvraag als de bestemmingsplanwijziging gelijk opgaan.
Hierbij zijn diverse inzage en inspraak momenten.
E.e.a. zal nog op deze web-site en op de web-site van de gemeente nader worden toegelicht (acties en tijdstippen).
Nadere info volgt.


  

150709 TPM Raadsvergadering gem. Cuijk woensdag 8 juli 2015
Raadsvergadering woensdag 8 juli

De gemeenteraad van Cuijk heeft in haar vergadering van woensdag 8 juli de notitie m.b.t. IKC Padbroek besproken als raadsinformatiebrief 2015-79 (RIB) .
PDF RIB 2015-79
PDF Raadsvoorstel
De raad heeft met de verdere procedure in deze ingestemd.

 

 

 

150706 TPM Bijeenkomsten/info avonden
Zowel de scholen als de gemeente organiseren nog een info avond/bijeenkomst voor betrokkenen en/of belangstellenden.
Voor de scholen de Harlekijn en de Zevensprong en kinderopvang Spring zal dit 1 september a.s., na de zomervakantie zijn. Deze zal voornamelijk gaan over een IKC, Integraal Kind Centrum en de nieuwbouw.
Nadere info volgt.


De gemeente organiseert op maandag 13 juli a.s. een algemene info avond voor de omwonenden en anderen uit de wijk/gemeente.
Deze vindt plaats in het Doehuis Padbroek van 19.30 tot 21.00 uur.
Deze bijeenkomst zal voornamelijk gaan over de nieuwbouw en de procedures.


 

150704 TPM CRK commissie lovend over voorliggend ontwerp

 

Donderdag 25 juni is het huidige plan IKC Padbroek besproken in de CRK commissie op het gemeentehuis in Cuijk in het bijzijn van enkele omwonenden.
Een afvaardiging van de CRK commissie heeft de presentatie aanhoord van de project architect Huub Frencken en waar nodig nog aanvullende kritische vragen gesteld.
De heer Pichel heeft namens een groep omwonenden hun/zijn visie op het plan gegeven.
De conclusie van de commissie was eenduidig en duidelijk: "het plan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand op grond van de criteria".
De commissie sprak nog haar waarderiing uit voor het overtuigende architectonische ontwerp.

PDF verslag CRK commissie (Welstand) d.d. 25-6-2015.

Hieronder volgen enkele getoonde tekeningen/impressies gedurende de gehouden presentatie.
(zie ook tekeningen bij Projectgegevens)

 


 


 

 

 
 

150327 TPM Status ontwikkeling verkeerssituatie rondom IKC

 

Donderdag 26 maart gaf de gemeente een presentatie over de ontwikkelingen m.b.t. de verkeerssituatie rondom het IKC.
De gemeente had in het wijkgebouw "'t Doehuis" een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de direct betrokken buurtbewoners rondom het IKC.
Verschillende voorstellen en alternatieven werden hierbij besproken.
De gemeente heeft toegezegd de gemaakte op- en aanmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking ter overweging.
Aanvullende op- cq aanmerkingen zijn welkom bij de afdeling openbare werken van de gemeente Cuijk.

 

 


150324 TPM Nadere toelichting ontwerp IKC bij de Commissievergadering Ruimtelijke Kwaliteit Cuijk-Grave

 

Maandag 23 maart, bouwdirectie en project architect "op bezoek" bij de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De project architect, Huub Frencken en de bouwdirectie, Rob Honings, brachten maandagochtend 23 maart jl. een bezoek aan de commissie die zitting had in het gemeentehuis van Cuijk.
Na een korte inleiding door de bouwdirectie Rob Honings (TPM Cuijk namens OPTIMUS) presenteerde de project architect Huub Frencken (Frencken-Scholl Maastricht) de nieuwbouwplannen van het IKC.
Na de presentatie werden de vragen van de commissieleden beantwoord. Het plan werd in algemeenheid positief ontvangen met hier en daar wat constructieve kritische kanttekeningen.
De bouwdirectie zegde toe deze, ter overweging, mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het plan en bedankte de commissie voor de geboden mogelijkheid om het plan IKC Padbroek nader toe te lichten.
Enkele buurtbewoners, die, zoals bekend, uit principe tegen de komst van een IKC in Padbroek zijn, namen daarna het woord en maakte gebruik van hun inspreekrecht.
Van deze bijeenkomst zal een verslag worden uitgewerkt.
Ter zijner tijd zal de bouwdirectie deze publiceren op deze web-site.  150320 TPM Uitslag nader bodemonderzoek bekend: geen asbest!

 

Dinsdag 17 maart is de rapportage "Nader bodemonderzoek" afgerond.
Dit onderzoek heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. Geheel zoals e.e.a. volgens de bouwdirectie te verwachten viel.
De wet schrijft nu eenmaal voor dat dit type onderzoek nodig is om elke verdenking uit te sluiten op aanwezigheid van o.a. asbest. Ook al beperkt zich de eerste vondst tot enkele grammen verdacht asbesthoudend materiaal op het gehele terrein.
Het "bouw"terrein is daarom "schoon van asbest" en er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
Er is dan ook geen enkel bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling van een IKC op dit terrein.
Afgifte bouwvergunning kan aldus op dit punt zonder voorwaarden verstrekt worden.

PDF "Nader bodemonderzoek asbest NEN5707 Dassenburcht 36-46 in Cuijk"

 

 

 

150311 TPM Geotechnisch onderzoek

 

Woensdag 18 maart zal er geotechnisch onderzoek plaatsvinden op het bouwterrein.
Geotechnisch onderzoek brengt de opbouw van de ondergrond in kaart.
Een conus wordt via een buis de grond ingedrukt en de (tegen)druk wordt hierbij gemeten. Deze waarde zegt iets over de laagopbouw.
Deze waarde is vooral van belang voor het bepalen van de keuze van de fundering van een gebouw.
Verder wordt ook de waterdoorlatendheid van de ondergrond vastgesteld. Dit i.v.m. de mogelijkheid van infiltratie van het oppervlaktewater ("regen") op het terrein zelf.
In de ochtend van 18 maart as. zal het hierin gespecialiseerd bedrijf GEONIUS dit onderzoek uitvoeren.

 

 

150224 Bericht Gemeente Cuijk

 

VoortgangsinformatieDe sloop van het schoolgebouw is enige tijd geleden afgesloten, gecontroleerd en voor goed bevonden. Vervolgens hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden die nodig zijn ter begeleiding en onderbouwing van het conceptbestemmingsplan. Zo is er ook een verkennend algemeen bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat de grond niet is vervuild met chemische stoffen. Wel zijn enkele kleine asbeststukjes gevonden, in totaal enkele grammen. Deze vondst is niet gevaarlijk. Het is dan ook niet nodig om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen. De vondst heeft wel als gevolg dat er nader bodemonderzoek gaat plaatsvinden. Dat is gebruikelijk in deze situatie.

 

Het bedrijf dat het werk gaat uitvoeren is Envita uit Nijmegen. De werknemers van dit bedrijf moeten voor dit type onderzoek beschermende kleding dragen. Deze kleding dragen ze altijd, hoe licht of zwaar de indicatie ook is, en zegt dus niets over de werkelijke vervuiling.

 

Het werk zal in één dag uitgevoerd worden. Verdeeld over het hele terrein worden er met behulp van een graafmachine sleuven gegraven. De grond uit deze sleuven wordt uitgeharkt/gezeefd waarbij al het eventueel aanwezige asbestverdachte materiaal wordt verzameld. Ook worden er van verschillende sleuven bodemmonsters genomen om te controleren of er geen niet-zichtbaar asbest aanwezig is. Het werk is gepland op donderdag 26 februari aanstaande.

 

Het resultaat van het onderzoek zal snel beschikbaar zijn en dan bekend worden gemaakt.

PDF verkennend bodemonderzoek rapport 1156R153

 

150204 TPM Raad besluit voor toepassing coordinatieregeling

 

Maandag 2 februari jl. besloot de raad in meerderheid om de coordinatieregeling (versnelde procedure) door te voeren.
D66 en PLC stemde tegen.
De raad stelde wel nog wat vragen bij de grootte en hoogte van de gymzaal+ ("sportzaal"), zie kranteartikel.


PDF kranteartikel de Gelderlander 4-2-2015
Zoals in eerdere Laatste nieuws kenbaar gemaakt, zie 140904, gaat de wijziging van het bestemmingsplan feitelijk over een aanpassing van het bouwblok in zijn vormgeving.
Toegestaan is binnen het rode doorgetrokken bouwblok te bouwen, met max. hoogte van 10 m.
De inkeping, het blauw gearceerde vlak aan de zuidzijde, de aansluiting met het toekomstige beweegpark, is het bewuste vlak wat "ingeruild" dient te worden om e.e.a. inpasbaar te kunnen maken binnen een (gewijzigd) bestemmingsplan.
Het totale beschikbare bouwvlak (3.681 m2) en de beschikbare hoogte (max. 10 m.) worden hierbij niet aangepast.
Op de tekening hieronder met de ingeschetste situatie is e.e.a. getracht weer te geven.


In de verdere uitwerking van het ontwerp zoekt het ontwerpteam voortdurend naar verdere oplossingen om tegemoet te kunnen komen aan de gedane op-en aanmerkingen van omwonenden.
Hierbij blijft de functionaliteit van het gebouw, als een IKC Integraal Kind Centrum met een gymzaal+, voorop staan.

 

 

 

150202 TPM Raadsvergadering Gemeente Cuijk over de coordinatieregeling.

 Wethouder Jilisen geeft waar nodig toelichting op het voorstel.


Maandag 2 februari staat als agendapunt 7 op de raadsvergadering:
= Voorstel 2015-03 inzake toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling  op grond van artikel 3.30 Wro op het project Integraal Kind Centrum Padbroek en beweegpark
(procedure wijziging bestemmingsplan)
portefeuillehouder wethouder Maarten Jilisen

Aanvang vergadering 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
E.e.a. is ook te volgen op de streamingsite van de gemeente.

 

150130 TPM Directeur Berry Bakker, Openbare Basisschool Harlekijn, neemt al zingend afscheid

 

Directeur Berry Bakker verlaat de Harlekijn voor een nieuwe uitdaging dichter bij "huis".
Op vrijdag 30 januari jl. namen de leerlingen afscheid van hun directeur Berry Bakker.Op een aangepaste tekst nam hij afscheid van "zijn" leerlingen nadat deze in de ochtend hun directeur met diverse voordrachten in het zonnetje hadden gezet.

We wensen Berry veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging en danken hem voor zijn bijzondere en persoonlijke bijdrage in het traject Nieuwbouw IKC Padbroek.
We heten Marjolein van Elferen van harte welkom binnen de Stuurgroep als zijn opvolger.

 

150115 TPM Sloopwerkzaamheden afgerond en opgeleverd.

 

Oplevering sloopwerkzaamheden dinsdag 13 januari 2015.
De asbestsanering en sloopwerkzaamheden van de oude Zevensprong zijn afgerond.
E.e.a. is naar wens verlopen.
Dinsdag 13 januari heeft de bouwdirectie de sloopwerkzaamheden opgeleverd en vastgelegd middels een PV (Proces Verbaal).


Hieronder enkele impressie foto's:

Het terrein is bouwrijp voor de nieuwbouw IKC Padbroek.

Bij deze gaat onze dank uit naar de omwonenden voor hun getoonde begrip voor de onvermijdelijke overlast die een sloop nu eenmaal met zich meebrengt.
Het gehele traject is zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Er zijn geen meldingen van klachten en eventuele schade als gevolg van de sloopwerkzaamheden geweest.
Ook een gevolg van de correct uitgevoerde werkzaamheden door de sloper Boverhoff.
Namens alle betrokken voorbereidende en uitvoerende partijen nogmaals dank voor het getoonde begrip gedurende de afgelopen weken.

Bij de Team Handhaving Flora en Faunawet RVO is het project inmiddels afgemeld.

 

150108 Bericht gemeente Cuijk

 Bericht over  IKC Padbroek

 

Het college van de gemeente Cuijk stelt de gemeenteraad voor om een compacte bestemmingplanprocedure te doorlopen voor het Integraal Kindcentrum Padbroek: de coördinatieprocedure. In deze procedure worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning voor het IKC Padbroek gelijktijdig behandeld. De fase van het voorontwerpbestemmingsplan wordt overgeslagen. Alles met als doel om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw van het IKC Padbroek.

 

Deze snelle procedure is volgens het college mogelijk omdat in de voorbereiding voor het bestemmingsplan al diverse belanghebbenden zijn betrokken en door deze partijen al diverse punten van aandacht zijn ingebracht. Daarnaast heeft deze procedure als voordeel dat alles in een keer, parallel en in direct onderling verband beoordeeld en getoetst kan worden. Dat laatste geldt ook voor een eventuele rechtsgang.

 

Het college heeft op 23 december het concept-raadsvoorstel vastgesteld en vraagt het presidium van de raad om dit in januari in de commissie en begin februari in de gemeenteraad te behandelen. Intussen wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het bestemmingsplan en de voorbereiding van de bouwaanvraag zodat de bestemmingsplanprocedure zo snel mogelijk na het raadsbesluit in gang gezet kan worden.

 

Voorafgaand aan de start wordt voor alle betrokkenen een technische briefing georganiseerd: daarin wordt precies aangegeven hoe de procedure werkt, hoe zaken openbaar worden en op welke manier erop gereageerd kan worden.

 

Op de website van de gemeente wordt per direct een speciale web-pagina voor dit bestemmingsplan geopend. Daarop worden alle gegevens, vervolgstappen en relevante andere berichten van week tot week bijgewerkt.

 

Onze specialist Ruimtelijk Beleid, Mattijs Brugman, is beschikbaar voor uitleg.  

 

 

 

141209 TPM Sloop school en gymzaal vordert gestaag.

 

Funderingstroken liggen bloot om te worden gesloopt.
Bovengronds heeft de sloper Boverhoff zijn werk gedaan.
Wat rest zijn de "bergen" puin en stenen van de gesloopte school en gymzaal.
De funderingsstroken zijn nu zichtbaar en zullen komende week verwijderd worden.
De "bergen" zullen worden afgevoerd voor verdere verwerking.

 
 
 

141202 TPM Sloop school en gymzaal vordert gestaag.

 

De bovengrondse sloop van de school en gymzaal vordert gestaag.
In de afgelopen weken heeft de bovengrondse sloop plaatsgevonden van school en gymzaal.
In week 49 zal het slooppuin worden afgevoerd en vervolgens zullen de begane grond vloeren en fundamenten worden gesloopt en verwijderd.
Hierna zal het terrein worden geegaliseerd.
Hierbij enkele impressie foto's:

Het laatste nog aanwezige klaslokaal op het terrein "gaat neer"
Het aanwezige kunstwerk is tijdelijk opgeslagen.

 


141118 TPM School en gymzaal asbestvrij.

 

Laboratorium gaf maandag 17 november jl. het te slopen gebouw vrij.
Het schoolgebouw is middels een aantal inspecties en bijbehorende rapporten vrijgegeven door een onafhankelijk laboratorium van asbest.
Hiermee is de asbestsanering afgerond en kunnen de machinale sloopwerkzaamheden worden opgestart.
Hieronder vindt u een voorbeeld van zo een vrijgave rapport in PDF.

PDF => Rapportage visuele inspectie na asbestverwijdering


141114 TPM N.a.v. krantenartikel De Gelderlander 13-11-2014

 

De Gelderlander 13-11-2014: Angst ongegrond.
Uit genoemd artikel vernamen wij dat omwonenden zich zorgen maakte over stofwolken waar eventueel asbest in zou kunnen zitten. Bij een combinatie van stof en asbestwerkzaamheden kan de bouwdirectie zich voorstellen dat er enige verontrustende vragen kunnen ontstaan. Echter er is geen enkele reden om zich ongerust te maken over de gezondheid van de medewerkers ter plaatse en de omgeving, zijnde u als omwonenden.


De bouwdirectie TPM heeft dinsdag 11-11-2014 gevraagd om een overleg met de toezichthouder RW Advies en de uitvoerder van Boverhoff over stand van zaken. Dit is trouwens een structurele reguliere actie vanuit de bouwdirectie.
Hieronder vindt u een gedeelte van het opgemaakte en vastgestelde verslag:

 

Op dinsdagmorgen 11.11.2014 heeft er op locatie een overleg plaatsgevonden met Boverhoff (de heer J. Oosterman) en ondergetekende met betrekking tot de nog aan te leveren documenten, de planning, het moment van de te verstrekken vrijgaven en overige zaken (uitvoering, dichtzetten openingen schoolgebouw). Vooraf heb ik de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden (saneren plafondbeplating cv-ruimte gymzaal en het vrijzagen, -hakken van de aanwezige spouwbeplating) getoetst aan vigerende regel- en wetgeving en eisen SC530 (asbestverwijdering). De werkzaamheden worden overigens door mij de gehele uitvoeringsperiode steekproefsgewijs getoetst op wet- en regelgeving en eisen bevoegd gezag en beoordeeld op basis van de door ons gestelde kaders in het sloopbestek en nota van inlichtingen zoals overeengekomen in ons gesloten overeenkomst d.d. 08 september 2014.

 

Het aanwezige materieel (sluis, watermanagement, onderdrukapparatuur en onderdrukregistratie) ten behoeve van het saneren van de plafondbeplating in de cv-ruimte van de gymzaal was deugdelijk en juist aangesloten. Ook de onderdruk in het werkgebied was voldoende op niveau (37Pa). Beide cv-ruimten in de school waren op maandag al gesaneerd. Het gemetselde buitenblad wordt ten behoeve van de aanwezige spouwbeplating door middel van een haakse slijper ruim rond het kozijn en ruim langs de asbesthoudende spouwbeplating ingezaagd om voldoende werkruimte te creëren tot het saneren van de spouwbeplating. Ik heb geen afwijkingen of (onbewust) ingezaagde spouwbeplatingen aangetroffen. De blootgelegde spouwbeplating wordt door middel van asbestlint afgezet, gemarkeerd tot en met het moment van saneren.

 

Vooralsnog is de planning dat vrijdag 14-11 alle aanwezige asbesthoudende toepassingen in de gebouwen zijn gesaneerd en vrijgegeven. Ik heb met Boverhoff afgesproken dat ik de vrijgaven van het laboratorium maandagmorgen ontvang en er pas wordt aangevangen met de bovengrondse sloopwerkzaamheden nadat ik de vrijgaven heb beoordeeld.

 

De asbestsaneringswerkzaamheden worden overigens uitgevoerd door Milieutechniek Boverhoff BV uit Heerde. Het certificaat is in ons bezit.

Tot zover een gedeelte uit het verslag.

Vanuit de gemeente is ook n.a.v. telefonisch contact met een omwonende een inspectie uitgevoerd, namelijk door afdeling handhavingsdienst (ODBN).
Dit heeft niet geleid tot noodzakelijke corrigerende maatregelen of zelfs stilleggen van het werk.
E.e.a. wordt uitgevoerd conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

We betreuren het ten zeerste dat de omwonenden zich zorgen hebben gemaakt om hun gezondheid.
Als bouwdirectie en betrokken uitvoerende partijen staat veligheid en gezondheid hoog in het vaandel.
Zowel voor de werknemers op het bouwterrein en zeker ook voor de direct omwonenden.

 

Wij vertrouwen erop dat bij deze uw zorgen (en angsten) zijn weggenomen.

Conform planning is vandaag, 14-11, het resterende asbest gesaneerd in de gevel (stroken aan het kozijn).

krantenartikel de Gelderlander d.d. 13-11-2014 => PDF


141112 TPM Sloop zichtbaar van start gegaan.

 

Informatie:
De direct omwonenden hebben tijdens een kopje koffie op vrijdag 10 oktober met de directie van de Zevensprong en bouwdirectie nadere specifieke info gekregen over de op handen zijnde sloop van de oude Zevensprong.
De nog resterende vragen zijn nog beantwoord zodat de omwonenden goed geinformeerd deze bijeenkomst konden verlaten
Bouwkundige opname:
Voor de daarvoor in aanmerking komende woningen heeft op 22 oktober er een zogenaamde bouwkundige opname plaatsgevonden. Hiervan zijn bijbehorende rapporten opgesteld.
Middels de medewerking van de betrokken bewoners zijn deze werkzaamheden prima verlopen. Namens de bouwdirectie en uitvoerende partij onze dank voor deze prettige samenwerking.
Activiteiten:
In week 45 met uitloop week 46 heeft de asbestsanering van het gebouw plaatsgevonden.
Het terrein is nu omheind en "verboden toegang" voor onbevoegden.
Afgelopen week zijn ook de bomen gerooid en is het groen verwijderd. De bomen die de nieuwbouw niet in de weg staan zijn vooralsnog behouden.
Eindelijk zijn op 11 november de nutsaansluitingen afgesloten.
Komende weken zal het gebouw verder worden ontmanteld en gesloopt.Flora en Fauna:

In de zomer 2014 heeft een verkennend onderzoekje plaatsgevonden in kader Flora en Fauna wet.
Er waren wat verontrustende berichten vanuit de omwonenden, dat er vleermuizen en beschermde dier- en plantensoorten zich zouden bevinden op het te slopen bouwterrein.
Middels een zogenaamde Ecologische Quick Scan heeft de bouwdirectie hier extra aandacht voor gevraagd.
Echter deze quick scan heeft deze vermoedens niet bevestigd. Met een zogenaamde BAT-detector is zelfs nog gekeken naar eventuele aanwezige vleermuizen.
E.e.a. is vastgelegd in een rapportage.
Verder zijn er preventieve maatregelen vanuit de bouwdirectie voorgeschreven om eventuele winteronderkomens van beschermde dieren in het te slopen gebouw te voorkomen. De sloop is conform planning voortgezet.

 


141018 TPM Sloop kan van start gaan.

 

Opdracht voor de sloopwerkzaamheden is verstrekt.
TPM TRATAD Project Management heeft als bouwdirectie en gemandateerd opdrachtgever aan Boverhoff BV Sloopwerken uit Heerde de opdracht verstrekt voor de sloop van de oude Zevensprong.
De gemeente heeft de sloopmelding aanvaard d.d. 7-10-2014, met de mededeling dat de melding voldoet aan de indieningsvereisten. De voorgenomen sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
In week 43 zullen de voorbereidende werkzaamheden starten en zal RW advies de aangekondigde bouwkundige opname uitvoeren van de woningen grenzend aan de te slopen school.
Vanaf week 44 zullen de sloopactiviteiten zichtbaar opgestart worden. 
In de afgelopen week hebben nog diverse vrijwillers van stichtingen cq ideele doelen, diverse onderdelen uit het te slopen gebouw gehaald, wat nog eventueel voor hun een restwaarde heeft cq te hergebruiken is.
Zij waren daar zeer verheugd mee.

 


141002 TPM Sloop van de oude De Zevensprong op de Dassenburcht.

 

Tender sloop is uitgezet.
TPM heeft in de afgelopen maand september de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de oude Zevensprong opgestart.
Er heeft een sloopmelding plaatsgevonden bij de gemeente en er is nog een aanvullende asbest inventarisatie onderzoek uitgevoerd.
Vanuit een "groen" sloopbestek zijn meerdere sloopbedrijven uitgenodig om een prijs in te dienen, de TENDER, voor de totale sloopwerkzaamheden inclusief het rooien van de bomen (vooral de plantanen op de speelplaats).
We verwachten eind oktober te kunnen starten met de sloop en voor de kerstmis 2014 het terrein geegaliseerd en bouwrijp te kunnen opleveren.
Er zal nog een informatiebrief verzonden worden naar de direct omwonenden.
Voor een opname van de huidige bouwkundige staat van de naastliggende panden wordt de medewerking gevraagd van de eigenaren van deze panden. Hoewel natuurlijk de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen, is de uitvoering van een dergelijk sloopproject niet geheel zonder enig risico. Juist met het oog op het belang van de direct omwonende is er de mogelijkheid om de huidige staat van de bebouwing vast te laten leggen. Deze opname houdt in dat de (eventuele) bouwkundige gebreken en/of bijzonderheden van betreffende woning worden vastgelegd in een rapport. Deze werkzaamheden zijn ingepland voor week 43 en zullen worden uitgevoerd door RW Advies in opdracht van TPM. De betrokken huiseigenaren zullen in week 41 hierover een brief ontvangen.
De overall planning ziet er als volgt uit:
Vanaf maandag week 43 zullen er voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van bouwhekken, de voorbereiding op de asbestsanering en het inrichten van het werkterrein worden uitgevoerd. De daadwerkelijke asbestsanering zal naar verwachting enkele dagen later worden opgestart en neemt vermoedelijk circa 1 werkweek in beslag. Medio week 45 zijn de panden geheel ontdaan van asbest en niet constructieve delen en kan het machinaal worden gesloopt. Naar verwachting worden de werkzaamheden uiterlijk afgerond in week 50, waarbij de bouwhekken rondom het terrein, indien nodig, nog enige tijd zullen blijven staan.
Het slopen van gebouwen kan helaas niet zonder het veroorzaken van geluid en/ of stofvorming. Door het gebruik van moderne technieken, een door het bevoegd gezag gecontroleerd werkplan en de inzet van een vakbekwaam en gecertificeerde sloopaannemer doen wij er alles aan om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Hierbij houden wij ook rekening met logische aan- en afvoerroutes voor materieel en het vrijkomend sloopafval.
Bij aanvang sloopwerkzaamheden zal er op deze web-site een contactadres worden weergegeven waar u eventuele meldingen kunt plaatsen. 

140930 TPM Bouwbord IKC Nieuwbouw

 

Vanaf week 40 het bouwbord van de Nieuwbouw IKC op de gevel van de tijdelijke huisvesting de Zevensprong

 
140904 TPM Verzoek om medewerking te verlenen aan wijziging bestemmingsplan.

 

Verzoek bouwpartners aan B&W Cuijk.
Middels een brief d.d. 4-9-2014 hebben de bouwpartners B&W Cuijk verzocht medewerking te verlenen aan het starten van een procedure tot wijziging van het geldende bestemmingsplan schoollocatie aan de Dassenburcht.
Zoals reeds eerder aangegeven zal dit in grote lijnen het erop neer komen dat het huidige bouwblok ter plaatse van "de inham" zal worden doorgetrokken. Deze extra m2, ca. 230 m2 zullen worden gecompenseerd in het totale bouwblok van ca. 3.680 m2. Het totale beschikbare bouwblok wordt dus niet vergroot. Er vindt een minimale aanpassing van "de vorm" plaats.
De raad is middels een RIB (RaadsInformatieBrief) d.d. 9 september hierover geinformeerd.
bouwblok

140825 TPM 1e schooldag tijdelijke huisvesting de Zevensprong.

 

Schooljaar 2014-2015 van start.
Hedenochtend, 25 augustus, kwamen de leerlingen met en zonder ouders/begeleiders uit de wijk Padbroek naar hun "nieuwe" school. Te voet of met de fiets.
Even wat onwennig zoekend naar hun plek.
Op de weg naar de locatie aan de Jan van Cuijkstraat stonden brigadiers die de leerlingen veilig over lieten steken.
Daar zaten enkele bekende gezichten tussen, zoals wethouder Maarten Jilisen gemeente Cuijk en bestuurder Michel van den Berg van OPTIMUS.
Directeur Wim heette iedereen welkom op de speelplaats en bedankte de mensen die afgelopen weken in de zomervakantie keihard gewerkt hebben om dit allemaal mogelijk te maken.
Na de schoolbel geluid te hebben kon men naar binnen op zoek naar de nieuwe plek voor komend jaar.
Gezellig druk en vele tevreden gezichten.

 

123456789


 

140814 Inhuizing gestart.

 

Inhuizing gestart.
De verhuizer is gestart met de inhuizing van meubilair de Zevensprong en 't Koekepeertje.
Week 34 worden de lokalen verder ingericht.

 

16171815


140811 TPM Interne verbouwing gereed.

 

Interne verbouwing binnen 4 weken gedurende zomerreces gerealiseerd.
De aannemers hebben hard doorgewerkt in de zomervakantie om de inhuizing in week 33 te kunnen laten plaatsvinden.
Het voormalige ROC pand aan de Jan van Cuijkstraat is intern verbouwd en geschikt gemaakt voor gebruik als basisschool en peuterspeelzaal.
Eea is geheel volgens planning verlopen en directeur Wim Spijkerboer is tevreden over het resultaat.
In week 34 wordt de school verder ingericht en klaar gemaakt voor de ontvangst van de leerlingen voor schooljaar 2014-2015.

 

interne verbouwing gereed


140728 TPM Communicatiekalender.

 

N.a.v. bewonersbijeenkomst is door de gemeente een Communicatiekalender opgesteld.
De gemeente heeft in de bewonersbijeenkomst van 19 juni jl. toegezegd een communicatiekalender op te stellen.
De gemeente heeft ons verzocht deze op onze web-site te plaatsen.
Deze communicatiekalender vindt u hieronder als link terug en kunt u naar wens afdrukken.

 

PDF link Communicatiekalender gemeente vs.01

 

140714 TPM Verbouwing voormalig ROC gestart t.b.v. tijdelijke huisvesting De Zevensprong.

 

Het voormalige ROC aan de Jan van Cuijkstraat 64 in Cuijk zal gedurende het zomerreces worden verbouwd en aangepast t.b.v. de tijdelijke huisvesting van de Zevensprong (OPTIMUS) en peuterspeelzaal 't Koekepeertje (Spring Kinderopvang).
Het nieuwe schooljaar 2014-2015 zal voor De Zevensprong en 't Koekepeertje starten vanuit deze tijdelijke locatie.
Nadere info volgt voor de ouders/verzorgers.
De Harlekijn zal op de de huidige locatie gevestigd blijven tot dat de nieuwbouw IKC gereed is.